Ylva - vindfall

Skogdag - Vindfallhogst

Praktisk demonstrasjon ved Aktiv skogsbruksinstruktør Knut Johnsen

Tirsdag 5. des kl 1000

Sted Storhaugen

Alle er velkommen.

Arr. Målselv kommune

Ylva - vindfall

Uværet Ylva har ført til mye vindfall

Målselv kommune ønsker tilbakemelding fra grunneiere som har fått skogen ødelagt.

Skoggjødsling med helikopter

Skogdag Målselv kommune - Utsettes

Demonstrasjon  av skoggjødsling med helikopter må desverre utsettes til våren. Nytt tidspunkt kommer.

Alapmosætra

Kulturlandskapsvandring til Alapmosætra

Lørdag 23. september, dagstur fra kl. 10:00

Gjødselspredning

Husdyrgjødsel - dispensasjon § 23 spredetidspunkt

Målselv har i henhold til Forskrift om gjødselsvarer mv. av organisk opphav fattet følgende vedtak:

"Målselv kommune gir med dette vedtak alle gårdbrukere (søkere av produksjonstilskudd. og regionalt miljøtilskudd) i Målselv dispensasjon for å kunne spre husdyrgjødsel uten nedmolding på eng ut september måned. Ved spredning av husdyrgjødsel direkte på eng mot og langs vannkilde og vassdrag skal det utvises ekstra forsiktighet og omgivelsene rundt skal hensyntas."

gammel skogsvei.

Ny nettside til hjelp for deg som er ny bonde eller skogbruker

Skal du starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til. Derfor har landbruksdirektoratet laget en nettside nettopp for deg.

Nibiopop

Jorda i Målselv

På slutten av 1700-tallet startet oppdyrkingen av landbruksjord i Målselv. De driftigste og mest kunnskapsrike nybyggerne undersøkte jordsmonnet før de fant fram til sitt Sellanrå. De visste at all plantedyrking tar utgangspunkt i jorda som plantene vokser i. Kunnskap om jorda er like viktig for å lykkes i dagens jordbruk. Jordkartlegginga som er utført i Målselv danner et kunnskapsgrunnlag for framtidas matproduksjon i dalføret.

Miljømila

Miljøprisen 2017

Fylkesmannen i Troms vil gjerne ha innspill til gode kandidater for miljøprisen 2017. Dette kan være enkeltpersoner, organisasjoner, kommuner eller andre som har gjort en ekstra innsats for miljøet.

Stikkord: formidling, synliggjøre konsekvenser, sette i større sammenheng, vise til konkret arbeid, hva som kan gjøres lokalt.

Send ditt forslag til fmtrpoa@fylkesmannen.no innen mandag 30. januar 2017.

Miljøprisen blir delt ut under middagen på Miljømila 2017.

Web levert av CustomPublish AS