Regional landbruksplan

Regional landbruksplan

Regionrådet holder idag en konferanse om behov og ønske om å få på plass en regional plan for jord- og skogbruk samt reindrift. Reindrifta ser det som historisk spennende å øke kunnskapsgrunnlaget og se samarbeidsmuligheter.

 

Alle faglag  og representanter fra organisasjoner for reindrift, jord- og skogbruk i regionen er invitert.

Innledninger holdes av representanter for Fylkesmannen og statskog

Høgtun Kulturklynge

Sluttrapport Høgtun Kulturklynge

Viser til møte i kommunestyret den 14.06.17, der sak 52/2017 ble behandlet.

Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022

Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022

Kommunestyret i Målselv kommune har behandlet regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 i møte den 21.03.18.

Kommunestyret slutter seg til den fremlagte regionale næringsplanen for Midt-Troms 2018-2022, og iverksetting av planens strategiske tiltak.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp planen i kommunens egne planer for utvikling, samt ved rullering av økonomiplanen.

 

Åpning av ny romfløy på Bardufosstun

Offisiell åpning av ny fløy på Bardufosstun

Ordfører Nils Ole Foshaug overrakte blomster til styreleder Jan Hugo Sørensen i Bardufosstun AS,  i forbindelse med offisiell åpning av ny romfløy på «tunet».

Ordføreren fremholdt viktigheten av «Tunet» som sted for ungdom som vil utvikle egne ferdigheter innen idretten, og de mulighetene som ligger i å være sammen med andre med felles interesser på et sted som Bardufosstun.

Mange vil  få glede av den nye romkapasiteten som nå er fullført og åpnet for publikum.

Plan- og næringsutvalget på befaring

Plan- og næringsutvalget på befaring 2. oktober

Plan- og næringsutvalget var på befaring ved flere steinbrudd i Målselv, og møtte bl.a. daglig leder Roger Hansen ved Veidekke AS i Buktamoen steinbrudd og Frank Eriksen i Målselv Maskin & Transport i steinbruddet på Sandbakken.

Utvalget fikk orientering om planlagt drift for årene fremover, sikringstiltak og reguleringsplanarbeidet.

Brent traktor

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

Søppelboks

Søppeltømming forbudt på annen manns eiendom!

Målselv kommune har mottatt bekymringsmelding om at det er observert tømming av diverse hageavfall på kommuneeiendom – Øverli (Rakettveien).

Elva

Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018

Troms fylkeskommune har bevilget inntil 500.000 kr til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms. Kommuner, organisasjoner og foreninger kan søke tilskudd under støtteordningen Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen Regionalforvaltning.no.

Avtale med Montar

Bardufoss sentrum skal blomstre.

Målselv kommune fornyer avtale med Montar om oppsett av blomsterkasser i sentrum, og inngår nå en 3-års avtale om vanning og blomstervedlikehold.

Juletrekurs

Juletrekurs

Praktisk dyrking av juletre

Web levert av CustomPublish AS