Oppstartvarsel – reguleringsplanarbeid for caravanplass Målselv fjellandsby

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 meldes det om oppstart for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for caravanplass i Målselv fjellandsby planID 19242017002.

Caravanoppstilling Målselv Fjellandsby

Planområde omfatter campingområde og deler av parkeringsplass ved Lorthølmyra og deler av spesialområde for idrett i reguleringsplan for Målselv fjelllandsby, planID 19240055.

Det er utarbeidet konsekvensutredning for hele fjellandsbyen og Målselv kommune vurderer at endringene ikke utløser ny konsekvensutredning i hht forskriften og PBL § 4. Hensikten med planarbeidet er å utvide område for campingformål for permanent caravanoppstillingmed tilhørende servicefasiliteter. Dagens oppstillingsplass videreføres i tillegg til en utvidelse i lia over og mot vest over helikopterlandingsplass. Eksisterende traktorveg skal beholdes, men eventuelle tilpassinger for tilfredsstillende adkomst  skal vurderes. Området er på ca 29,6 daa.

Merknader og innspill til planarbeidet sendes til: WSP Norge AS, Postboks 213, 9253 Tromsø eller: astrid.fjose@wspgroup.no.

Informasjon om planarbeidet: Astrid Fjose, prosjektleder WSP, mob 90186018

Frist for innspill: 24.9.2017

Web levert av CustomPublish AS