Reguleringsplan E6 Olsborg-Heia - høring av planforslag og invitasjon til folkemøte

Statens vegvesen har i samarbeid med Målselv og Balsfjord kommune utarbeidet reguleringsplan for E6 Olsobrg-Heia. Delstrekning 2 Olsborg-Solør og delstrekning 3 Skardelva-Myre/Heia ligger på høring til 31.5.17. Folkemøte avholdes torsdag 20.4. kl.18.00-20.00 i Takelvdalen grendehus.

E6 Heia-Olsborg

For delstrekning 2 Olsborg–Solør legges det ut to alternative versjoner for veglinje og plankart, der alternativ 1 omfatter en plan for forbikjøringsfelt mellom Høgtun og Sollia, alternativ 2 omfatter en plan uten forbikjøringsfelt. Det vil bli tatt stilling til hvilket av de to alternativene som skal gå videre til vedtak etter at høringsperioden er avsluttet. På delstrekning 2 er det regulert for ca 4 km sammenhengende gang- og sykkelveg.

I detaljregulering for delstrekning 3 Skardelva–Heia /Myre reguleres det for fullkanaliserte kryss til fv. 857 (Øverbygd), fv. 296 (Sagelvvatn) og Heia rasteplass. Det tilrettelegges for samlokalisering av hovedrasteplass og bussholdeplass med omstigning til Øverbygd. Utover dette reguleres det for mindre justeringer på veglinja.

Alle dokumenter i saken finnes på kommunens servicetorg og på Statens vegvesen sine hjemmesider: www.vegvesen.no/europaveg/e6takelvdalen 

Web levert av CustomPublish AS