Skogen i Målselv kommune

Målselv er en av landsdelens største skogkommuner med om lag 651.000 dekar produktivt skogareal, fordelt på om lag 800 skogeiendommer.  Flere av disse eiendommene drives av aktive skogeiere, men en økende andel drives av skogsentreprenører.

P1000414

Skogbruket legger grunnlag for mye lokal/regional verdiskaping på en fornybar ressurs.  I Målselv finner vi "foretak" innen hogst, trelast, sagbruk, vedproduksjon, snekkeri og annen spesialproduksjon (never, tjære osv.) og ikke minst en moderne og avansert planteproduksjon ved Bardufoss Planteskole på Fossmoen.

Det har i alle år vært stor aktivitet innen skogskjøtsel, både i arealomfang og sysselsetting.  Dette legger grunnlag for fremtidige ressurser og verdifull skog til våre barn/barnebarn der selvfølgelig miljøet ivaretas på en god måte.  Vi har i vår landsdel stor import av trelast både som bygge- og snekkermaterialer.  Gjennom aktiv skogskjøtsel og kvalitetsfremmende tiltak vil Troms kunne bli selvforsynt med det meste av trevirke der Målselv med sine gode skogareal vil være "hovedleverandøren".

For å kunne høste dagens skogressurser og følge opp "fremtidens" skog ligger nøkkelen i et godt utbygd skogsveinett.  I Målselv er vi kommet godt igang med dette men det er ennå behov for mange veger.  Skogsvegene legger til rette for enklere friluftsliv, "FYSAK", jakt osv., med andre ord, skogsvegene er et positivt tiltak i bygdene.

Web levert av CustomPublish AS