St.nr. 13/19 Lærer Mellembygd kultur- og oppvekstsenter

Bakkehaug Skole

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter:
LÆRER
St.nr. 13/19

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter består av en fådelt barneskole 1.-7. trinn (ca. 50 elever), skolefritidsordning for 1.-4.klasse, en 2-avdelings barnehage med ca. 40 plasser og et
samfunnshus. Sentret er et felles treffpunkt i lokalmiljøet, med aktiviteter for barn og voksne både på dag- og kveldstid. Oppvekstsentret er lokalisert i rolige omgivelser med et variert utemiljø som brukes aktivt i opplæringa, 2 km fra Rundhaug. Oppvekstsentret er kjent for et aktivt kulturengasjement. Samfunnshuset er en mye brukt konsertarena som blant annet huser den årlige folkemusikkfestivalen Kalottspel.
Skolen har et godt og støttende arbeidsmiljø, og er en kollektivt orientert arbeidsplass som jobber ut fra et helhetsperspektiv, med eleven i sentrum.
Vi jobber aktivt med skoleutvikling, deltar i satsningen Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS) og har spesielt fokus på realfagene siden vi er en realfagskommune.

Målselv kommune har valgt å fokusere på at ansatte skal være dyktige, imøtekommende og skapende. Generelt søker vi etter lærere med god faglig kompetanse, gode evner til samarbeid og vilje til initiativ og utviklingsarbeid. Vi forutsetter at søker kjenner til og kan bruke IKT som verktøy.

Fra 01.08.2019 kan det bli inntil en ledig stilling som allmennlærer ved Mellembygd kultur- og oppvekstsenter.

Kompetansebehov: et eller flere av følgende: engelsk, begynneropplæring, spesialundervisning og musikk.

Vi ønsker tydelige voksne som er gode rollemodeller, som har pågangsmot, styrke til å motivere, inspirere og sette grenser. Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden må inneholde:
Spesielle kompetanseområder.
Alle fagene som er gjennomført i utdanningen. Gjelder alle søkere.
Type stilling det søkes på der dette er aktuelt. Ønsker mtp heltid/ deltid.
Referanser.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. Originale vitnemål og attester skal da leveres for kopi. Menn oppfordres til å søke. Jfr. forskrift av 17.07.1998 likestillingsloven.

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår. 

Den som tilsettes må legge frem gyldig politiattest i hht opplæringslovens §10-9.
Den som omfattes av tuberkuloselovens § 3-1 må levere helseattest av nyere dato.

Vi ønsker søknadene elektronisk: Søk stilling her

Informasjon om Målselv kommune finner du på vår hjemmeside www.malselv.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingen(e) kan fås ved henvendelse til enhetsleder/ rektor Janne L. S. Langnes tlf: 917 50 294, eller rektor.mellembygd@malselvskolen.no.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for det i søknaden. Iht. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist: 24.03.2019.

Web levert av CustomPublish AS