St.nr. 14/19 Lærere ved Olsborg skole

olsborg skole

Olsborg skole:
LÆRERE
St.nr. 14/19

Olsborg skole er en en-parallell barneskole. Vi har ca.115 elever og et totalt personale på 23 stk.

Skolen ligger landlig til, med mange muligheter for variasjon i undervisningen. Vi har gode digitale hjelpemidler, med digitale tavler eller projektor i alle undervisningsrom, samt Ipader. Vi jobber aktivt med skoleutvikling der hovedfokus er tidlig innsats, trygge overganger, grunnleggende ferdigheter i alle fag, metodebruk, vurdering for læring og elevenes læringsmiljø. Vi har fokus på delingskultur og kollegialt samarbeid, der dybdelæring og fagovergripende samarbeid er i fokus. Målselv kommune deltar i to nasjonale satsinger, IBS (inkluderende barnehage og skolemiljø) og realfagssatsing. Disse vil vi jobbe med i to år fram i tid.

Målselv kommune har valgt å fokusere på at ansatte skal være dyktige, imøtekommende og skapende. Generelt søker vi etter lærere med god faglig kompetanse, gode evner til samarbeid og vilje til initiativ og utviklingsarbeid. Vi forutsetter at søker kjenner til og kan bruke IKT som verktøy.

Fra 01.08.2019 kan det bli flere ledige stillinger som lærere ved Olsborg skole, både fast og vikariat.

Kompetansebehov: dyktige klasseledere, kontaktlæreransvar må påberegnes, begynneropplæring i matte og norsk, engelsk, kunst og håndverk, spesialpedagogikk.

Vi ønsker tydelige voksne som er gode rollemodeller, som har pågangsmot, styrke til å motivere, inspirere og sette grenser. Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden må inneholde:
Spesielle kompetanseområder.
Alle fagene som er gjennomført i utdanningen. Gjelder alle søkere.
Type stilling det søkes på der dette er aktuelt. Ønsker mtp heltid/ deltid.
Referanser.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. Originale vitnemål og attester skal da leveres for kopi. Menn oppfordres til å søke. Jfr. forskrift av 17.07.1998 likestillingsloven.

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår. 

Den som tilsettes må legge frem gyldig politiattest i hht opplæringslovens §10-9. Den som omfattes av tuberkuloselovens § 3-1 må levere helseattest av nyere dato.

Vi ønsker søknadene elektronisk: Søk stilling her 
Informasjon om Målselv kommune finner du på vår hjemmeside www.malselv.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingen(e) kan fås ved henvendelse til enhetsleder/ rektor Marte Alise Karlsen tlf. 95 11 80 78, rektor.olsborg@malselvskolen.no

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for det i søknaden. Iht. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist: 24.03.2019.

Web levert av CustomPublish AS