St.nr. 16/19 Lærere ved Bjørkeng oppvekstsenter

Bjørkeng oppvekstsenter

Bjørkeng oppvekstsenter:
LÆRER
St.nr. 16/19

Bjørkeng oppvekstsenter består av skole med 01. – 10. klasse, SFO og 3 – avdelings barnehage.
Oppvekstsenteret ligger i Øverbygd/ Skjold tettsted øverst i Målselv kommune. Oppvekstsentret har felles satsingsområde med fokus på grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse. Skolen arbeider aktivt med læringsmiljø og elevdemokrati. Vi er også opptatt av at elevene gjennom året skal få erfare ulike former for friluftsliv.

Målselv kommune har valgt å fokusere på at ansatte skal være dyktige, imøtekommende og skapende. Generelt søker vi etter lærere med god faglig kompetanse, gode evner til samarbeid og vilje til initiativ og utviklingsarbeid. Vi forutsetter at søker kjenner til og kan bruke IKT som verktøy.

Fra 01.08.2019 kan vi få ledig inntil 1 stilling som lærer ved Bjørkeng oppvekstsenter.

Kompetansebehov: tysk, norsk (stp) og spesialpedagogikk. 

Vi ønsker tydelige voksne som er gode rollemodeller, som har pågangsmot, styrke til å motivere, inspirere og sette grenser. Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden må inneholde:
Spesielle kompetanseområder.
Alle fagene som er gjennomført i utdanningen. Gjelder alle søkere.
Type stilling det søkes på der dette er aktuelt. Ønsker mtp heltid/ deltid.
Referanser.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. Originale vitnemål og attester skal da leveres for kopi. Menn oppfordres til å søke. Jfr. forskrift av 17.07.1998 likestillingsloven.

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår. 

Den som tilsettes må legge frem gyldig politiattest i hht opplæringslovens §10-9. Den som omfattes av tuberkuloselovens § 3-1 må levere helseattest av nyere dato.

Vi ønsker søknadene elektronisk: Søk stilling her
Informasjon om Målselv kommune finner du på vår hjemmeside www.malselv.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingen(e) kan fås ved henvendelse til enhetsleder/ rektor Berit J. Sletten tlf: 48 18 67 73 rektor.bjorkeng@malselvskolen.no

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for det i søknaden. Iht. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist: 24.03.2019.

Web levert av CustomPublish AS