Planavgrensning detaljregulering Rustahøgda

Varsel om oppstart av detaljregulering Rustahøgda

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8, jamfør §12-3, meldes det om oppstart av detaljregulering av Rustahøgda, planident 1924 2018 003.

Planområde kystsoneplan

Kystplan II Midt- og Sør-Troms - vedtatt planprogram

Planprogrammet for Kystplan II midt- og Sør-Troms ble vedtatt 25.06.2018.

Planområde kystsoneplan

Felles folkemøte om oppstart av Kystplanarbeid for Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy

I forbindelse med oppstart og høring av planprogram arrangeres det felles folkemøte på Finnsnes, Kunnskapsparken kl. 18:00 den 17. april for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

Planområde Buktamoen steinbrudd

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Buktamoen steinbrudd - offentlig ettersyn av forslag til planprogram

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendom gnr./bnr.: 57/30, samt deler av eiendom 57/3, 28 i Målselv kommune med høring av utkast til planprogram.

Forside Sandbakken

Varsel om oppstart av reguleringsplan Sandbakken Fjelluttak

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med utvidelse av detaljreguleringsplanen: "Sandbakken Fjelluttak", gnr 58, bnr 1 i Målselv Kommune.

Forslagstiller er Målselv Maskin & Transport AS, plankonsulent er BE Geomatikk AS.

 

Kum

Kunngjøring av oppstart for Kommunedelplan Avløp 2018-2030

Målselv kommune melder oppstart for arbeidet med Kommunedelplan avløp 2018-2030. Formålet med planarbeidet er å få en overordnet og helhetlig styring av avløpshåndteringen i kommunen for planperioden. Avløpshåndteringen skal være i tråd med retningslinjer fastsatt i forurensningsloven og forurensningsforskriften.

Caravanoppstilling Målselv Fjellandsby

Oppstartvarsel – reguleringsplanarbeid for caravanplass Målselv fjellandsby

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 meldes det om oppstart for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for caravanplass i Målselv fjellandsby planID 19242017002.

Forside klima og energi planprogram

Kommunedelplan klima og energi 2018-2029 - varsel om oppstart

Målselv kommune minner om at høringsfristen på planprogrammet er 1. september.

Flyfoto over Øverli

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid Øverli Gnr/Bnr 54/7 Målselv kommune

U2 ARKITEKTER AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan felt OT4 og felt G4 for områderegulering Øverli, planident 19242017001.

Rullering av Utviklingsplan næring

Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 21/2016 den 05.04.16 følgende:

  1. Utkast til Utviklingsplan næring 2016-2019 godkjennes
  2. Handlingsprogram for Utviklingsplan næring 2016 godkjennes
  3. Utviklingsplan næring med handlingsprogram legges ut til offentlig høring og ettersyn i perioden 11. april til 9. mai 2016

 

Web levert av CustomPublish AS