Flyfoto over Øverli

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid Øverli Gnr/Bnr 54/7 Målselv kommune

U2 ARKITEKTER AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan felt OT4 og felt G4 for områderegulering Øverli, planident 19242017001.

Forside klima og energi planprogram

Kommunedelplan klima og energi 2018-2029 - varsel om oppstart

Plan- og næringutvalget vedtok i møte 30.5.17 å varsle oppstart for kommunedelplan klima og energi 2018-2029 og legge utkast til planprogram ut på høring.

Rullering av Utviklingsplan næring

Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 21/2016 den 05.04.16 følgende:

  1. Utkast til Utviklingsplan næring 2016-2019 godkjennes
  2. Handlingsprogram for Utviklingsplan næring 2016 godkjennes
  3. Utviklingsplan næring med handlingsprogram legges ut til offentlig høring og ettersyn i perioden 11. april til 9. mai 2016

 

Sports grener

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020

Målselv kommune minner om at fristen for uttalelse til planprogrammet for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivtet og friluftsliv 2017-2020 er 15. april.

Vannkummer

Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028

Kommunestyret vedtok i sak 22/2016 den 9.3.2016 planprogrammet til Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028.

Rustahøgda

Varsel om oppstart av planarbeid, E6 Rustahøgda

Statens vegvesen skal i samarbeid med Målselv kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet, og ber dermed om innspill til arbeidet.

Det inviteres også til folkemøte om planprosessen i foajeen i Bardufosshallen 04.05.15 kl.1800.

 

Bilde av planområde

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Områderegulering Andslimoen Planident 19242013002

I medhold av Plan- og bygninslovens § 12-8 og vedtak i Plan- og næringsutvalget den 27.01.15, varsles oppstart av arbeid og høring av planprogram for områderegulering av Andslimoen.

Kart: Forslag til reguleringsendring Øverli

Varsel om oppstart av planarbeid: Reguleringsendring Øverli Gnr. 54 Bnr 7

Planident 19242015001 – Detaljregulering Øverli – Gnr. 54 Bnr 7.

Plangrense

Varsel om oppstart av planarbeid: Planident 19242014001

Områderegulering for turløyper Målselv Fjellandsby-Rognmoskaret

Kart fra Olsbog til Heia som viser hvor det skal lages plan for utbedring og standardheving

Oppstart av planarbeid for E6 Olsborg-Heia

Statens vegvesen skal i samarbeid med Målselv og Balsfjord i gang med å lage en detaljreguleringsplan for utbedring av E6 Olsborg–Heia, og ber om innspill til arbeidet.

Web levert av CustomPublish AS