Revidert planområde

Reguleringsplan Buktamoen steinbrudd - vedtak av planprogram

Kommunestyret i Målselv fastsatte i sak 104/2018, den 05.12.2018, planprogram for revidert reguleringsplan Buktamoen steinbrudd.

Planavgrensning detaljregulering Rustahøgda

Varsel om oppstart av detaljregulering Rustahøgda

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8, jamfør §12-3, meldes det om oppstart av detaljregulering av Rustahøgda, planident 1924 2018 003.

Planområde kystsoneplan

Kystplan II Midt- og Sør-Troms - vedtatt planprogram

Planprogrammet for Kystplan II midt- og Sør-Troms ble vedtatt 25.06.2018.

Forside klima og energi planprogram

Kommunedelplan klima og energi 2018-2029 - varsel om oppstart

Målselv kommune minner om at høringsfristen på planprogrammet er 1. september.

Rullering av Utviklingsplan næring

Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 21/2016 den 05.04.16 følgende:

  1. Utkast til Utviklingsplan næring 2016-2019 godkjennes
  2. Handlingsprogram for Utviklingsplan næring 2016 godkjennes
  3. Utviklingsplan næring med handlingsprogram legges ut til offentlig høring og ettersyn i perioden 11. april til 9. mai 2016

 

Rustahøgda

Varsel om oppstart av planarbeid, E6 Rustahøgda

Statens vegvesen skal i samarbeid med Målselv kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet, og ber dermed om innspill til arbeidet.

Det inviteres også til folkemøte om planprosessen i foajeen i Bardufosshallen 04.05.15 kl.1800.

 

Reguleringsendring Målselvfossen

Reguleringsplan Målselvfossen - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsendring for Målselvfossen.  Reguleringsendringen gjelder omlegging av eksisterende tursti i hyttefelt H1, formålsendirng av S2 til fritidsbolig, samt at eksisterende Fv 172 reguleres inn etter dagens trase.

Planområde Bardufoss nord

Reguleringsplan Bardufoss sentrum nord - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Målselv kommune setter i gang revisjon av reguleringsplan for Bardufoss sentrum Nord fra tidligere bussgarasjer til Hagensen via Apoteket og Jørnlia til reguleringsgrense for ny atkomstveg til Krokbekken Panorama.

Web levert av CustomPublish AS