Hensikten med dette skrivet til innbyggerne i Målselv er å gi informasjon til den enkelte slik at kommunen kan opptre forutsigbart og tydelig i en uvanlig situasjon. Det er viktig å understreke at tiltakene som beskrives under er ikke iverksatt, men informasjonen skal være en forberedelse på hva som kan skje dersom situasjonen utvikler seg negativt lokalt.

Situasjonen med koronaviruset utfordrer helse- og omsorgstjenesten og det er krevende å opprettholde normal drift og servicenivå som i en normal situasjon. Helsedirektoratet har blant annet vedtatt stenging av Fysioterapitjenesten (privat og kommunal) og redusert tjenestetilbudet til Helsestasjon. Målselv kommune har vedtatt endring i driften av legetjenesten som har medført færre fysiske besøk ved legetjenesten og økt bruk av telefonkonsultasjoner og etter hvert videokonsultasjoner. Barneverntjenesten jobber i team og veksler på å ha hjemmekontor og å være tilstede i avdelingen. Ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter er avlyst. Der det er mulig gjennomføres samarbeid ved å bruke digitale plattformer.

Redusert tjenestetilbud innenfor helse- og omsorgstjenesten er allerede merkbart. Dessverre forventer kommunen at tjenestetilbudet vil kunne bli ytterligere presset ved et større antall innbyggere som er smittet med koronaviruset. Helsepersonell må prioritere de som er syke, slik at de får den behandlingen de trenger og kan bli frisk. Det er også viktig å prioritere smittereduserende tiltak, slik at færrest mulig blir smittet. Spesielt sårbare grupper må skjermes så langt det lar seg gjøre. Derfor er det innført adgangskontroll på helseinstitusjoner og helsehus. Dette er også årsaken til at sykehjemmene har lukket døren for besøkende.

Hvis det oppstår en situasjon med veldig mange innbyggere som er smittet med koronaviruset og er så syke at de trenger pleie og behandling fra kommunale helse- og omsorgstjenester må disse innbyggerne prioriteres foran innbyggere med mindre alvorlige lidelser. Denne type prioriteringer er gjennomgående fra sykehusene og helt ut til det siste leddet i kommunene. Det er viktig å understreke at slike prioriteringer ikke vil bli permanente, men er relatert til pandemien.

Dersom vi havner i en alvorlig smittesituasjon har ikke kommunen nok helsepersonell til å samtidig ivareta en normal drift. Det vil da medføre at noen innbyggere ikke vil få de vanlige helse- og omsorgstjenestene i den perioden pandemien vedvarer lokalt.

Behovet for ulike tjenester faller selvfølgelig ikke bort. Målselv kommune vil da oppfordre og be nære pårørende, naboer og andre i nettverket til innbyggeren om hjelp. Det kan også være aktuelt å be frivillige organisasjoner som for eksempel Målselv Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Frivillighetssentralen og Beredskapsgruppen til Øverbygd sanitetsforening om å bistå. Kommunen ber om at vi står sammen i koronasituasjonen og bidrar der vi kan.

Innbyggere med vedtak om helse- og omsorgstjenester som kan få stopp i tjenestetilbudet, hvis koronasituasjonen tilsier det, vil bli nærmere informert om dette personlig.

Vi jobber alle for at korona situasjonen skal gå bra, men vi må samtidig være forberedt på at dersom det blir mange smittede og syke i Målselv så vil vi måtte gjøre prioriteringer og noen tjenester innenfor helse og omsorgsfeltet kan dermed bli redusert midlertidig.

Avslutningsvis vil vi fortsatt oppfordre til å ha god håndhygiene, god hostehygiene, være hjemme og ta vare på hverandre. 
 

Rådmann

Frode Skuggedal