Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

Hva betyr dette i Målselv kommune?

Se mer informasjon om dette

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hva betyr dette i Målselv kommune?

Når barneskolen og vgs åpner for å ta imot elever vil skolehelsetjenesten gi tilbud til elevene. Skolehelsetjenestetilbudet vil bli gitt i henhold til nasjonale føringer.

Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

Hva betyr dette i Målselv kommune?

Folkehelseinstituttet skal sammen med fagområdene utarbeide egen bransjestandarder. Det betyr at det kommer særskilte retningslinjer for de ulike virksomhetene. Når dette er på plass kan all fysioterapivirksomhet (privat og kommunal) og kommunepsykologen gjenoppta sine tjenester i henhold til bransjestandarden.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Hva betyr dette i Målselv kommune?

Folkehelseinstituttet skal sammen med fagområdene utarbeide egen bransjestandarder. Det betyr at det kommer særskilte retningslinjer for de ulike virksomhetene. Når dette er på plass kan frisører og hudpleier gjenoppta sin virksomhet i henhold til bransjestandarden.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.

Hva betyr dette i Målselv kommune?

Innbyggere i kommunen som fyller vilkårene for hjemmekarantene eller hjemmeisolering har gjennomført dette i egen bolig. Kommunen ønsker å opprettholde dette så langt som det lar seg gjøre. Hvis koronasituasjonene skulle tilsi at det likevel ville bli behov for andre lokaler for å etablere hjemmekarantene og hjemmeisolering har kommunen plan for dette.

 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.

Hva betyr dette i Målselv kommune?

Det er svært viktig at sykehuset gjenopptar normal drift når situasjonen tillater det. Pasienter med kroniske sykdommer og uavklarte problemstillinger må sikres god oppfølging og behandling. Et lengre fravær av oppfølging fra spesialisthelsetjenesten kan forverre helsesituasjonen til den det gjelder. Fastleger vil henvise pasienter til sykehuset der det er aktuelt.

 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.

Hva betyr dette i Målselv kommune?

Helsedirektoratet samarbeider med fylkesmennene for å utarbeide retningslinjer for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette foreligger ikke pr i dag. Fram til nye retningslinjer foreligger opprettholdes de smittereduserende tiltakene som er iverksatt i kommunen. Dette er tiltak i form av inndeling i team, adgangskontroll og hjemmekontor. Ved legetjenesten er det ønskelig at pasientene tar kontakt med sin fastlege når de har behov for legehjelp. Legetjenesten gir tilbud i form av videokonsultasjoner, telefonkonsultasjoner eller vanlige legekonsultasjon med oppmøte. Et hvert tilfelle blir individuelt vurdert om hva som er rett konsultasjonsform. Rus- og psykisk helsetjenester vil fortsatt gjennomføre samtaler via telefon eller video der det kan være aktuelt.

 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Hva betyr dette i Målselv kommune?

Nærmere instruks om hva kommunen eksakt skal gjøre foreligger ikke pr i dag.  Ansatte ved skoler og barnehager vil være særlig oppmerksom på å fange opp barn som ikke har hatt det bra når barnehagene og skoler har vært stengt. Helsesykepleier vil særlig være en viktig aktør for å støtte opp skole, barnehage og foreldre. Barneverntjenesten vil bistå med veiledning til foreldre og samarbeidspartnere.

Disse tiltakene er uendret

 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.
 • Avstandsbegrensning på én meter utendørs og to meter innendørs, unntatt for familiemedlemmer og de som lever i samme husstand. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Maksimalt fem personer kan være sammen utendørs, unntatt familie og husstandsmedlemmer.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
   
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
  Hva betyr det i Målselv kommune? Det er opprettet adgangskontroll og pårørende har fått beskjed om at besøk ikke er ønskelig. Ansatte ved sykehjem og institusjoner vil tilrettelegge for at pasienter og pårørende kan ha dialog ved bruk av telefon eller digitale plattformer.
   
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.