Rehabilitering - koordinerende enhet

Rehabilitering og habilitering retter seg mot personer som har behov for langvarige og sammensatte tjenester.

Rehab

Rehabilitering er en tidsavgrenset prosess med klare mål for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne og derigjennom størst mulig grad av selvstendighet. I rehabiliteringsarbeidet er flere aktører involvert for å gi nødvendig bistand til at brukeren får utnyttet eget potensiale mot de målene som er satt.

Målselv kommune har en koordinerende enhet som er kommunens faste adresse for habilitering og rehabilitering og kontaktinstans for 2. og 3. linjetjenesten.
Koordinerende enhet mottar og registrerer henvendelser på brukere med rehabiliteringsbehov. Når de får en henvendelse - tar de kontakt med bruker og får et bilde av situasjonen - samt drar inn aktuell fagkompetanse som kan bistå i brukerens rehabiliteringsbehov. Søknader om individuell plan skal også sendes koordinerende enhet.

Koordinerende enhet består av fysioterapeut, konsulent for funksjonshemmede, avdelingslederne ved PRO-distrikt øvre og nedre, samt fagleder i psykiatrien.


 

 

Web levert av CustomPublish AS