Motorferdselen i utmark og vassdrag er derfor regulert av lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter. Loven tar ikke sikte på hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Hensikten med loven er å verne om naturmiljøet og fremme trivsel for dyr og mennesker. Hovedregelen er at all motorferdsel i utmark er forbudt men det er gitt en del unntak i loven med hensyn til anerkjente nytteformål (t.d. redningstjeneste, jord- og skogbruk, post og teletenester, oppsyns- og tilsynstenester).

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon for blant annet: - transport av bagasje og proviant til egen hytte dersom avstand er over 2,5 km fra nærmeste brøyta vei - transport av funksjonshemmet (legeerklæring må følge søknaden) - transport av ved fra hogstteig - transport ved særlige behov.

Målselv har 2 godkjente isfiskeløyper som er åpne mellom 15. februar og 4. mai, se kart under. Målselv kommune har egen politisk valgt Motorferdselsnemnd som behandler og avgjør søknadene og dispensasjon. Nemndas møter er fastsatt i Møteplan for de politiske organer i Målselv kommune.

møtekalenderen kan du finne ut når Motorferdselnemda har møter.