Vi har tilsammen 108 ressurser/plasser for barn fordelt på 3 stuer. Hver stue har en  0-4 års avdeling. I tillegg har Rødstua og Gulstua hver sin 3-6 års avdeling. Tilsammen er vi 25 ansatte.

Barnehagen ligger på Andslimoen i nedkanten av et rolig boligfelt, med skog og næringsliv som nabo.Nærområdet og skogen blir brukt mye til turer og læring i friluft.
Vi har også nærhet til både sameskolen og Haraldvollen leirskole.

Vi har et ekstra fokus på lek, vennskap og sosial kompetanse. På denne måten sikrer vi barna trygt og godt leke-og læringmiljø. Det er viktig å hjelpe barna til å utvikle seg til sosial kompetente mennesker, slik at de er i stand til å møte et samfunn som stadig er i endringer, og med mange krav og utfordringer. Å lære barn å omgås andre på en god måte er kanskje noe av det viktigste vi kan lære barna. Språk og kommunikasjon er vesentlig for at barna skal kunne fungere godt i et sosialt felleskap. Det er viktig å hjelpe barna til å få et funksjonelt språk som de kan bruke til å uttrykke seg i lek, samtaler, og for å løse konflikter. Når vi jobber med realfag skal barna få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få grunnleggende og relevant kunnskap, og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter. Rammeplanens 7 fagområder er vårt hverdagskrydder.

Åpningstider

Gulstua består av avdelingene Løvetann og Hestehov, og har midlertidig åpningstid fra 0715-1630.
Rødstua består av avdelingene Solsikke og Bekkeblom, og har åpningstid fra 0645-1615.
Haraldvollen med avdeling Ballblom som har åpningstid 0700-1600.