Priser 2019 [KOPI 2019-02-14 11:17]

Barnehageplass

Str %

timer/uka

Sats

Søsken

   moderasjon

100 %

45

2990

               2 093

90 %

38

2841

               1 989

80 %

36

2542

               1 779

70 %

30

2243

               1 570

60 %

26

1944

               1 361

50 %

21

1645

               1 152

40 %

17

1346

                 942

30 %

12

1047

                 733

20 %

9

748

                 524

Dagsats

300

 

 

Kostpenger

100 %

kr 300

90 %

kr 270

80 %

kr 240

70 %

kr 210

60 %

kr 180

50 %

kr 150

40 %

kr 120

30 %

kr 90

20 %

kr 60

 

 

 

 

Skolefritidsordning (SFO)

Hel plass - over 14 timer - kr. 2320,-
Halv plass - under 14 timer - kr. 1560,-
Kostpenger: kr. 50,-

Det gis 30% søskenmoderasjon

Det er mulig og kjøpe timer på SFO utover halv plass:
- kjøp av dag tom 3 timer = 100 kr
- kjøp av dag tom 5 timer = 150 kr
- kjøp av dag tom 9 timer = 300 kr

Kulturskolen

Elevkontigent pr år kr. 3700,-

Vann og avløpsgebyr

I VANNGEBYR             Dekningsgrad 100 %    
      år 2019
1 Engangsgebyr for tilknytning over 200 m2 pr m2 36,00
2 Tilknytningsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby inntil 200 m2 5 000,00
3 Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby inntil 200 m2 16 500,00
4 Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby under 60 m2 8 250,00
5 Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby under 30 m2 5 125,00
6 Forbruksgebyr pr m2/m3 21,13
7 Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger pr m2/m3 21,13
8 Abonnementsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby pr enhet 677,00
9 Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby pr enhet 3 465,00
10 Abonnementsgebyr Næring 1 (over 30 000 m3 pr. år) pr. enhet 25 000,00
11 Abonnementsgebyr Næring 2 (5 000 - 30 000 m3 pr. år) pr. enhet 10 000,00
12 Abonnementsgebyr Næring 3 (0 - 5 000 m3 pr. år) pr. enhet 3 000,00
13 Husvannmåler årlig leie 200,00
14 Plomberingsgebyr pr gang 500,00
15 Stipulert forbruk for et gebyrpliktig areal fra 0 - 105 m2 fastsettes til 100 m3/år.  
16 Stipulert forbruk for et gebyrpliktig areal fra over 105 m2 økes med 10 m3/år pr. 10. m2 (avrundes oppover).  
17 Stipulert forbruk for hytter og fritidseiendommer fastsettes til 60% av stipulert forbruk.  
       
II KLOAKKGEBYR         Dekningsgrad 100 %    
      år 2019
1 Engangsgebyr for tilknytning over 200 m2 pr m2 47,00
2 Tilknytningsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby inntil 200 m2 5 000,00
3 Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby inntil 200 m2 5 500,00
4 Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby under 60 m2 2 750,00
5 Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby under 30 m2 1 375,00
6 Forbruksgebyr pr m2/m3 31,65
7 Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger pr m2/m3 31,65
8 Abonnementsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby pr enhet 934,00
9 Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby pr enhet 1 155,00
10 Abonnementsgebyr Næring 1 (over 30 000 m3 pr. år) pr. enhet 25 000,00
11 Abonnementsgebyr Næring 2 (5 000 - 30 000 m3 pr. år) pr. enhet 10 000,00
12 Abonnementsgebyr Næring 3 (0 - 5 000 m3 pr. år) pr. enhet 3 000,00
13 Husvannmåler årlig leie 200,00
14 Plomberingsgebyr pr gang 500,00
15 Stipulert forbruk for et gebyrpliktig areal fra 0 - 105 m2 fastsettes til 100 m3/år.  
16 Stipulert forbruk for et gebyrpliktig areal over 105 m2 økes med 10 m3/år pr. 10. m2 (avrundes oppover).  
17 Stipulert forbruk for hytter og fritidseiendommer fastsettes til 60% av stipulert forbruk.  

 

Brann- og feietjeneste

      år 2019
1 Feie- og tilsynsgebyr pr år 192
2 Enkeltgebyr Feiing pr stk. 370
3 Kontrollerklæring av nyinstallasjon pipe/ildsted pr stk 1 059
4 Saksbehandlingsgebyr pr sak 612
5 Gebyr for kontroll av fyrverkerisalg pr sak 1 836
6 Alarmtilknytning høy sikkerhet tilsynsobjekt pr år 8 459
7 Alarmtilknytning middels, ikke tilsynsobj.Næring pr år 7 753
8 Alarmtilknytning annat enn tilsyn-og næringsobj. pr år 7 047
       
 Pkt 1-4, her skal det plusses på mva. Pkt 5,6 og 7 er mva-frie.  

 

Behandling av plansaker

2.5 Planavklaringer for reguleringsplaner pbl §12-8 og planprogram §4-1
        år 2019 endring
Planavklaringsmøte for planer som er avklart i overordnet plan 3 651 3,00 %
Planavklaringsmøte for planer som ikke er avklart i overordnet plan 9 129 3,00 %
Dersom planavklaringsmøte medfører at saken blir trukket, faktureres ikke gebyr.
Forberede politisk behandling av forslag til planprogram, gjennomføre høring og offentlig ettersyn, sluttbehandling og kunngjøring. 18 258 3,00 %
           
2.7 Behandlingsgebyr private reguleringsplaner og endringer etter §12-11 og §12-12  
2.7.1 Grunngebyr    
        år 2019 endring
Planer og endringer som er avklart ifht overordnet plan 41 206 3,00 %
Planer og endringer som ikke er avklart ifht overordnet plan 58 797 3,00 %
           
2.7.2 Arealgebyr for planområdets areal over og under terreng    
        år 2019 endring
For arealer over 10.000 m2 til og med 50.000 m2 betales et tillegg for hver påbegynte arealintervall på 5000 m2 5 071 3,00 %
For arealer over 50.000 m2 til og med 100.000 m2 betales et tillegg for hver påbegynte arealintervall på 5000 m2 3 803 3,00 %
For arealer over 100.000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynte arealintervall på 5000 m2 2 536 3,00 %
           
2.8 Mindre endringer av reguleringsplaner    
        år 2019 endring
Mindre endringer av ett konkret forhold/punkt i planens bestemmelser/kart og som involverer et begrenset antall høringsinstanser - administrativ behandling 8 215 3,00 %
Mindre endringer sammensatt av flere forhold/punkt i planens bestemmelser/kart og som involverer et begrenset antall høringsinstanser – administrativ behandling 16 433 3,00 %
Øvrige endringer som krever politisk behandling i planutvalget 29 414 3,00 %

 

Behandling av bygg-, deling og seksjonering

Behandling av bygge-, deling- og seksjoneringssaker          
                   
3.5.1 Boliger og fritidsboliger uten sekundærleilighet, pbl §20-1a)          
Bruksareal (BRA), m2 Ett-trinns søknad Pbl §21-7 2.ledd Rammetillatelse Igangsettings-tillatelse(r)
år 2019 år 2018 år 2019 år 2018 år 2019 år 2018 år 2019 år 2018
BRA ≤ 100 9 128 8 863                    8 216 7 976              8 216 7 976              3 196 3 103
100 < BRA ≤ 200 10 954 10 635                    9 858 9 571              9 858 9 571              3 196 3 103
BRA > 200 12 780 12 408                  11 502 11 167            11 502 11 167              3 196 3 103
                   
3.5.3 Andre nybygg, tilbygg og påbygg, pbl §20-1 a)          
Bruksareal (BRA), m2 Ett-trinns søknad Pbl §21-7 2.ledd Rammetillatelse Igangsettings-tillatelse(r)
år 2019 år 2018 år 2019 år 2018 år 2019 år 2018 år 2019 år 2018
BRA ≤ 30                4 108 3 988                    3 697 3 590              3 697 3 590              3 196 3 103
30 < BRA ≤ 150                8 216 7 976                    7 395 7 179              7 395 7 179              3 196 3 103
150 < BRA ≤ 300              11 867 11 522                  10 680 10 369            10 680 10 369              3 196 3 103
300 < BRA ≤ 600              20 996 20 384                  18 896 18 346            18 896 18 346              3 196 3 103
600 < BRA ≤ 1000              27 385 26 588                  24 648 23 930            24 648 23 930              3 196 3 103
BRA > 1000 +15 pr m2 + 15 pr m2 +15 pr m2 + 15 pr m2 + 15 pr m2 + 15 pr m2              3 196 3 103
                   
3.5.4 Bruksendring, pbl §20-1 d)                
        år 2019 endring år 2018      
Bruksendring uten bygningsmessige endringer                      3 652 3,00 % 3 545      
For bruksendring med bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføyning av bruksenheter, betales gebyr på 50% av gebyr i pkt 3.5.2.          
For bruksendring som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg betales gebyr som for tilsvarende nytt tiltak etter satsene i pkt 3.5.2.          
                   
3.5.5 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg, pbl §20-1 e)            
        år 2019 endring år 2018      
Minsteavgift for riving av tiltak                    3 652 3,00 % 3 545      
Riving av bygninger, konstruksjoner med BRA 100 m2 ≤ BRA ≤600 m2                    5 478 3,00 % 5 318      
Riving av bygninger, konstruksjoner BRA > 600 m2                    8 216 3,00 % 7 976      
                   
3.5.6 Heiser og løfteinnretninger, pbl §20-1 f) og §29-9            
        år 2019 endring år 2018      
Kommunal saksbehandling etter sikkerhetskontroll utført av Norsk Heiskontroll                    4 564 3,00 % 4 431      
Saksbehandling og utstedelse av driftstillatelser for nye heiser, ombygginger og større reparasjoner av eksisterende heiser                    9 128 3,00 % 8 863      
Installasjon av enkel trappeheis for bevegelseshemmede                    3 652 3,00 % 3 545      
                   
3.6 Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens §20-2          
Bruksareal (BRA), m2 Ett-trinns søknad Pbl §21-7 2.ledd        
år 2019 år 2018 år 2019 år 2018        
BRA ≤ 30                3 652 3 545                    3 286 3 190        
30 < BRA ≤ 150                4 564 4 431                    4 108 3 988        
150 < BRA ≤ 300                6 390 6 203                    5 752 5 584        
300 < BRA ≤ 600              10 954 10 635                    9 858 9 571        
600 < BRA ≤ 1000              15 518 15 066                  13 966 13 559        
BRA > 1000 +15 pr m2 + 15 pr m2 +15 pr m2 + 15 pr m2        
                   
3.7 Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens §§20-1 og 20-2 som ikke kan måles etter bruksareal            
        år 2019 endring år 2018      
Pipe, våtrom og fasadeendring på boliger, fritidsboliger, garasjer ol.                    2 738 3,00 % 2 658      
Vann- og avløpsledninger, traselengde ≤ 5 km                    9 129 3,00 % 8 863      
Vann- og avløpsledninger, traselengde > 5 km                  13 692 3,00 % 13 294      
Nedgraving tanker/tanker på terreng                    4 432 3,00 % 4 303      
For andre tiltak:      
For behandling etter §20-2                    3 651 3,00 % 3 545      
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 1                    9 129 3,00 % 8 863      
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 2                  13 692 3,00 % 13 294      
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 3                  22 822 3,00 % 22 157      
                   
3.8 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk            
        år 2019 endring år 2018      
Søknadsendring med krav om ny nabovarsling og/eller endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)                    4 564 3,00 % 4 431      
Søknadsendring uten krav om ny nabovarsling og/eller uten endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)                    3 652 3,00 % 3 545      
Dersom endringen medfører økt bruksareal eller økning i antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter etter pkt 3.5.2          
                   
3.9 Lokal godkjenning av foretak            
        år 2019 endring år 2018      
Første gangs søknad om lokal godkjenning for ansvarsområder for foretak som ikke har sentral godkjenning                    3 652 3,00 % 3 545      
Søknad om nye lokale godkjenningsområder for områder som tidligere ikke er godkjent                    1 826 3,00 % 1 773      
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmaet har sentral godkjenning                      912 3,00 % 885      
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmaet ikke har sentral godkjenning                    1 826 3,00 % 1 773      
Søknad om personlig godkjenning                      912 3,00 % 885      
                   
4.4 Deling av grunnareal etter pbl §20-1 m) og pbl §26-1            
        år 2019 endring år 2018      
Fradeling uten høring ihht vedtatt reguleringsplan                    3 617 3,00 % 3 511      
Fradeling med høring uten dispensasjon ihht vedtatt formål i kommuneplanens arealdel                    8 136 3,00 % 7 899      
Fradeling med høring og dispensasjon som ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel                  16 273 3,00 % 15 799      
Fradeling- og innløsning uten høring med dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene er fastsatt/oppmålt tidligere (saker etter 1980)                    3 665 3,00 % 3 558      
Fradeling- og innløsning med begrenset høring og dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene ikke er fastsatt/oppmålt tidligere (saker før 1980)                    4 582 3,00 % 4 448      
Fradeling av tilleggsareal på inntil 250 m2 som ikke er byggetomt med redusert høringsrunde og dispensasjon                    4 520 3,00 % 4 388      
                   
5.1 Dispensasjoner, pbl §19            
        år 2019 endring år 2018      
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak uten høring                    6 390 3,00 % 6 203      
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak med høring                  10 954 3,00 % 10 635      
Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring                  18 258 3,00 % 17 726      
                   
5.2 Seksjonering etter eierseksjoneringslovens §7          
Reguleres etter seksjoneringsloven år 2019 endring år 2018      
Seksjoneringssak uten befaring 3 x rettsgebyr+tinglysnings-gebyr 0 % 3 x rettsgebyr      
Seksjoneringssak med befaring 5 x rettsgebyr+tinglysnings-gebyr 0 % 5 x rettsgebyr      
Gebyr pr. seksjon 1/2 rettsgebyr      
Oppmåling fellesareal tilknyttet hyver sekjon- kontorforretning: 50 % av gjeldende gebyrregulativ for oppmåling med kontorforretning.    
Ved trukket sak, og der tillatelse ikke blir gitt, kreves 50% av fullt gebyr        
For utarbeiding av særskilt måledokument over tilleggsdeler i tomt betales som kartforretning.        
Rettsgebyr 2019: 1 150,-                

 

Gebyr for kart og oppmåling

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101.

Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens § 32, forskriftene § 16 og lokal forskrift med hjemmel i matrikkellovens forskrift § 18, tredje ledd. 2

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0 – 250 m² kr 5120,-

Areal fra 251 – 500 m² kr 8320,-

Areal fra 501 – 1000 m² kr 13440,-

Areal fra 1001 – 1500 m² kr 16000,-

Areal fra 1501 – 2000 m² kr 17920,-

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt daa. kr 1920,-

inntil 5 daa.

Areal fra 5001 m² – økning pr. påbegynt daa. kr 960,-

inntil 50 daa.

For arealer over 50 daa økes ikke gebyret ytterligere.

For punktfeste betales et gebyr på kr. 3200,- dersom det ikke er

nødvendig med merking og oppmålingsforretning (markarbeid).

For punktfeste som betinger merking og oppmålingsforretning

(markarbeid) betales et gebyr på kr. 5120,-

1.1.2 Matrikulering av umatrikulert grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0 – 2000 m² kr 3200,-

Areal fra 2001 m² – 5000 m² kr 4480,-

Areal over 5000 m² kr 5440,-

For matrikulering av umatrikulert punktfeste er gebyret kr. 3200,-

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

Areal fra 0 – 2000 m² kr 6400,-

Areal over 2000 m² kr 8960,-

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Arealet av anleggseiendommens ytre grenser i kartplanet brukes for å beregne gebyret etter satsene i punkt 1.1.1.

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Timeprisen er kr. 890,-

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Bestemmelser om avbrutt forretning

1.2.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Det betales gebyr etter satsene under pkt. 1.1. Eventuelle

tilleggkostnader betales etter avholdt forretning. 3

1.2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene under punktene 1.1 og 1.2

1.3 Store arealer

1.3.1 Større sammenhengende arealer til landbruksformål mv

For større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids- og andre allmennyttige formål, betales gebyr etter medgått tid. Timeprisen er kr. 890,-.

1.4 Grensejustering / areal- og volumoverføring

1.4.1 Grensejustering, grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til

500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Areal fra 0 – 250 m² kr 3840,-

Areal fra 251 – 500 m² kr 6400,-

1.4.2 Grensejustering, anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen er 1000 m³.

Arealet av tilleggsvolumets ytre grenser i kartplanet brukes som beregningsgrunnlag.

Areal fra 0 – 250 m² kr 3840,-

Areal over 250 m² kr 6400,-

1.4.3 Arealoverføring, grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

For arealoverføring etter matrikkelloven benyttes gebyrregulativets

satser under pkt. 1.1 med et tillegg på 25 %.

1.4.4 Volumoverføring, anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum overføres fra en matrikkelenhet til en annen.

For volumoverføring etter matrikkelloven benyttes gebyrregulativets

satser under pkt. 1.1 med et tillegg på 25 %. 4

1.5 Klarlegging av eksisterende grense

1.5.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er

koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter kr 2560,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1150,-

1.5.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er

koordinatbestemt. Klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter kr 3840,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1530,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

Timeprisen er kr. 890,-.

1.6 Private grenseavtaler

1.6.1 Private grenseavtaler

Gebyret fastsettes etter medgått tid. Timeprisen er kr. 890,-.

1.7 Betalingsbestemmelser

1.7.1 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er

lagt til grunn i dette og tidligere regulativ, kan rådmannen eller

den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Rådmannen eller fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og

med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling

av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.7.2 Betalingstidspunkt, diverse betalingsbestemmelser

Gebyret kreves inn forskuddsvis. Når oversikt over de totale

kostnadene foreligger, og det er betalt inn for stort gebyr, blir dette

tilbakebetalt. For lite innbetalt gebyr faktureres i etterkant.

Gebyrene betales til Målselv kommune etter regningsoppgave fra

landmåler. Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder

på rekvisisjonstidspunktet (den dato kommunen mottar en fullstendig

rekvisisjon).

Gebyrkravet rettes som hovedregel mot rekvirent dersom ikke annet

avtales skriftlig.

Eventuelle tinglysingsgebyr, dokumentavgift og utgifter til merkemateriell

kommer i tillegg til gebyrene etter matrikkelloven. 5

1.7.3 Avkorting av gebyr ved oversitting av frist for gjennomføring

Dersom kommunen oversitter fristen som er fastsatt i

matrikkelforskriftens §18, første ledd for oppmålingsforretning eller

matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19 i

forskrift om eiendomsregistrering. Se bestemmelsene i pkt. 1.7.4

om når tidsfristen ikke løper.

1.7.4 Unntak fra tidsfrist i saker som krever oppmålingsforretning

For å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretninger i den

tiden på året det ikke er faglig forsvarlig å gjennomføre oppmålings-

forretninger (vinterhalvåret), gjelder følgende lokale forskrift med

hjemmel i forskrift av 26.06.2009 nr. 864 om eiendomsregistrering

(matrikkelforskriften) § 18, tredje ledd:

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålings-

forretning i Målselv kommune

  • 1. Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring

av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

  • 2. Utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd løper

ikke i perioden 1. november til 1.mai.

  • 3. Ikraftreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk

Lovtidend.

1.8 Matrikkelbrev

1.8.1 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,-

Gebyret følger de til enhver tid gjeldende maksimalsatser etter

matrikkelforskriftens § 16, fjerde ledd.

1.9 Indeksregulering

1.9.1 Indeksregulering av gebyrregulativet

Med unntak for pkt. 1.8 reguleres gebyrregulativet hvert år i samsvar

med Statens kartverks indeks for kart- og oppmålingsarbeider.

Indekstallet for september måned legges til grunn for reguleringen. 6

Etter indeksreguleringen justeres alle satser nedover til nærmeste 10 kr.

De regulerte prisene gjøres gjeldende fra 1. januar påfølgende år.

Renovasjon

  RENOVASJONGEBYR Dekningsgrad 100 %    
 Omfatter husholdningsavfall fra alle typer boliger, også hytter  
1 Botid over 6 mnd pr. år 3716,00
3 Botid 2 - 6 mnd pr. år 1859,00
4 Botid 0 - 2 mnd pr. år 985,00

 

Slamgebyr 2019

1 Sats 50511 septikktøm. ordinær =4m3, 12 1,00 1 894,83
2 Sats 50512 septikktøm. ordinær =4m3, 24 0,50 947,42
3 Sats 50513 septikktøm. ordinær =4m3, 48 0,25 473,70
4 Sats 50514 septikktøm. ordinær =5m3, 12 1,25 2 368,53
5 Sats 50515 septikktøm. ordinær =5m3, 24 0,62 1 184,27
6 Sats 50517 septikktøm. ordinær =6m3, 12 1,50 2 842,21
7 Sats 50518 septikktøm. ordinær =6m3, 24 0,75 1 421,10
8 Sats 50520 septikktøm. ordinær =7m3, 12 1,75 3 315,91
9 Sats 50521 septikktøm. ordinær =7m3, 24 0,87 1 657,95
10 Sats 50523 septikktøm. ordinær =8m3, 12 2,00 3 789,61
11 Sats 50524 septikktøm. ordinær =8m3, 24 1,00 1 894,80
12 Sats 50530 septikktøm. ordinær =10m3, 24 1,25 2 368,50
13 Sats 50532 septikktøm. ordinær =16m3, 24 2,00 3 789,66
       
14 Gebyr for utslippstillatelser pr søknad 3 500,00
15 Gebyr for lån av infiltrometer pr test 2 500,00
16 Gebyr for kontroll av private septikanlegg pr kontroll 360,00
17 Gebyr for saksbehandling/kontroll av forurenset grunn pr sak 2 500,00