Det aller meste av sakene viltnemnda behandler gjelder elgforvaltning. Dette innebærer godkjenning av vald, tildeling av dyr og å medvirke til organisering av store hensiktsmessige vald. Det er også en del høringer som behandles av viltnemnda, samt en del saker som berører småvilt.

Viltnemnda skal også påse at regler for jaktutøvelse skjer på en best mulig måte. Ved skadeskyting av elg har viltnemnda ansvar for at ettersøk blir gjort best mulig. Det er også viltnemnda som bestemmer når ettersøk skal avsluttes.

Det avholdes om lag 5 møter årlig. I tillegg avholdes det et årlig møte i Midt-Troms viltregion hvor kommunene Balsfjord, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Bardu og Målselv er med. Fylkesmannen ved viltforvalter deltar også på møte.

Vilt og trafikk
Det skjer hvert år trafikkuhell med sammenstøt mellom bil og i første rekke elg, men i de senere år også en del rådyr.  Viltnemnda har i denne sammenheng knyttet til seg et ettersøkskorps på 15-20 mann som tar seg av ettersøk avliving og slakting av påkjørte dyr.  Ved påkjørsel av elg og rådyr skal en ringe politiet som sitter inne med navnen på de som er med i vårt ettersøkskorps.

Kommunalt viltfond
For å kunne felle elg kreves det at det betales fellingsavgift for de dyr som felles.  Fellingsavgifta betales derfor inn til viltfondet etter at elgjakta er slutt. Ved salg av kjøtt av elg som omsettes i forbindelse med trafikkuhell, går også disse pengene inn på det kommunale viltfond.  Utgifter i forbindelse med slike ettersøk belastes det viltfondet. Det er en egen forskrift som gir retningslinjer for hva viltfondet kan brukes til fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 23. mai 2001.  Det er mulig for grunneierlag og vald å søke om penger fra viltfondet til viltfremmende tiltak.