Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder.

ROS-analysen inneholder en vurdering av alvorlige kriser og ulykker som kan ramme Målselv kommune. Hovedfokus er rettet mot større hendelser som har et omfang som gjør at kommunens kriseledelse blir involvert. Dette er hendelser som skiller seg vesentlig fra det som rutinemessig håndteres i daglig drift.

I planen deles hendelsene inn i følgende hovedkategorier:

  • I.1 Menneskelig svikt og systemsvikt
  • I.2 Naturhendelser
  • I.3 Tilsiktede uønskede hendelser

Hele ROS-analysen finnes under aktuelle dokumenter til høyre på skjermen.