Faste medlemmer  Varamedlemmer i rekkefølge
Reidar Marin Karlsen (leder) Ragnhild Furebotten
Øyvind Tollefsen (nestleder) Stein Skogstad
Benedicte Rørholt Mari Kværndal
Sverre Sønnerheim Ronny Johnsen
Gunn Schønning Jakobsen Vidkunn Haugli

 

Møteplan 2021:  

 • 18.02.21
 • 29.04.21
 • 10.06.21
 • 16.09.21
 • 25.11.21

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan.  Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften.

Kontrollutvalget skal:

 • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte 
 • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
 • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
 • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
 • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget tar imot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre.  Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på.  Kontrollutvalget er ikke en klageinstans og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak.  Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer.

Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget utføres av K-Sekretariatet IKS, avdelingskontor Harstad
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad
Telefon: 770 26166/480 38383
Epost: tage@k-sek.no

Hovedkontor:
Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes
Telefon: 778 71066/951 04251
E-post: bjorn-harald@k-sek.no

Revisjon for Målselv kommune utføres av KomRev NORD IKS, hovedkontor Harstad
Postadresse:  Postboks 823, 9488 Harstad
Telefon sentralbord: 770 41400
Telefon oppdragsansvarlig revisor: 770 41425/98207374
E-post oppdragsansvarlig revisor: dianne.bendiksen@komrevnord.no.

 

Møteinnkallinger og Møteprotokoller

Målselv saksliste 19.05.21

Målselv protokoll 18.02.21

Målselv saksliste 18.02.21

Målselv protokoll 12.11.20

Målselv saksliste 12.11.20

Målselv protokoll 17.09.20

Målselv saksliste 17.09.20

Målselv protokoll 16.04.20

Målselv saksliste 16.04.20

Målselv protokoll 20.02.20

Målselv saksliste 20.02.20

Målselv protokoll 02.12.19

Målselv saksliste 02.12.19

Målselv protokoll 18.09.19

Målselv saksliste 18.09.19

Målselv protokoll 25.06.19

Målselv saksliste 25.06.19

Målselv protokoll 10.04.19

Målselv saksliste 10.04.19

Målselv protokoll 19.02.19

Målselv saksliste 19.02.19

Målselv protokoll 06.11.18

Målselv saksliste 06.11.18

Målselv saksliste 18.09.18

Målselv saksliste 22.05.18

Målselv protokoll 13.02.18

Målselv saksliste 13.02.18

Målselv protokoll 14.01.18

Målselv saksliste 05.12.17

Målselv saksliste 17.10.17

Målselv protokoll 17.10.17

Målselv saksliste 19.09.17

Målselv protokoll 19.09.17

Målselv protokoll 07.06.17

Målselv saksliste  14.03.17 

Målselv protokoll 14.03.17

Møteinnkalling 26.01.16

Møteprotokoll 26.01.16

Møteinnkalling 15.03.16

Møteprotokoll 15.03.16

Møteprotokoll 13.09.16

Møteinnkalling 18.10.16

Møteprotokoll 18.10.16

Møteinnkalling 29.11.16 PDF document ODT document

Møteprotokoll 29.11.16

Møteinnkalling 27.01.15 PDF document ODT document

Møteprotokoll 27.01.15

Møteinnkalling 19.05.15

Møteprotokoll 19.05.15

Møteinnkalling 23.06.15

Møteprotokoll 23.06.15

Møteinnkalling 08.09.15

Møteprotokoll 08.09.15

Møteinnkalling 10.11.15

Møteprotokoll 10.11.15