Liste over nytteformål der ferdsel er tillatt

Regelverket tillater motorferdsel på vinterføre for en rekke nytteformål, uten at det kreves søknad og tillatelse fra kommunen. Bruk av motorkjøretøy på snødekt mark er regulert av forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 3 bokstav a) til j).

De ulike nytteformålene som IKKE krever søknad, finner du i lista nedenfor:

 • Politi-, Amblanse- og redningstjeneste
 • Oppsyns- og tilsynstjeneste
 • Offentlig post- og teletjeneste
 • Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder
 • Nødvendig person- og godstransport i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring
 • Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
 • Anlegg og drift av veier og anlegg
 • Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven
 • Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort
 • Nødvendig transport i forbindlese med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
 • Nødvendig transport for drift av turistanlegg
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter
 • Nødvendig kjøring i forbindelse med vitenskaplige undersøkelser
 • Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel
 • Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatt områder
 • Transport i forbindelse med kommunlat organiserte akuttiltak
 • Nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt - Regi av kommunen

Kjøreformål som krever tillatelse fra kommunen

Hvis saken ikke gjelder tillatte nytteformål, så må kommunen motta en skriftlig søknad om dispensasjon fra motorferdselloven.

Forskriften åpner for at kommunen kan gi tillatelse til bruk av snøscooter for følgende formål:

 • Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring (administrativ sak)
 • Transport av funksjonshemmede (administrativ sak)
 • Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg (administrativ sak)
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende (administrativ sak)
 • Transport av ved utover transport av ved fra egen eiendom til fast bopel (administrativ sak)
 • Gruppeturer på snødekt mark (administrativt sak)
 • Utkjøring og tilsyn med jervebåser (administrativ sak)

Forskriften åpner videre for at kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy for følgende formål:

 • Transport av materialer og utstyr i forbindelse med utmarksnæring (politisk sak)
 • Ved særlige behov (Politisk sak)

Retningslinjer for behandling av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Målet med kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag er å synliggjøre Målselv kommunes praksis innenfor gjeldende regelverk for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, krav til søknaden og saksbehandlingen.

Retningslinjene kan leser her: Retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Slik søker du

1. Grunneierstillatelse

Den enkelte grunneier kan nekte eller stette vilkår til kjøringen. Grunneiertillatelsen bør være skriftlig.

Målselv kommune anbefaler at grunneierstillatelse innhentes før søknaden sendes til kommunen. Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen innvilges.

2. Søknad
Elektronisk søknad bør benyttes:
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Papirutgave kan benyttes:
Søknadsskjema - Motorferdsel i utmark.pdf

3. Vedlegg

 • Kart med inntegnet kjøretrase/landingsplass. Kart kan lages her
 • Ved transport av funksjonshemmede skal legeerklæring vedlegges, benytt følgende mal: Mal-Legeerklæring
 • Ved transport av ved fra hogstteig skal hogsttillatelse vedlegges

Søknadsfrist

NB! Man må påregne lang behandlingstid da alle tidligere innvilgede dispensasjoner i Målselv kommune er utgått. Kommunen mottar fortsatt mange søknader som følge av dette.

Politiske saker:
3 uker før skrivefrist.

 

Møtedatoer for Plan- og næringsutvalget 2020:
-10 nov (Skrivefrist: 27.10.2020)

 

Administrative saker:
Ingen søknadsfrist, behandles fortløpende innen 3 uker.