Liste over nytteformål der ferdsel er tillatt

Regelverket tillater motorferdsel på vinterføre for en rekke nytteformål, uten at det kreves søknad og tillatelse fra kommunen. Bruk av motorkjøretøy på snødekt mark er regulert av forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 3 bokstav a) til j).

De ulike nytteformålene som IKKE krever søknad, finner du i lista nedenfor:

 • Politi-, Amblanse- og redningstjeneste
 • Oppsyns- og tilsynstjeneste
 • Offentlig post- og teletjeneste
 • Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder
 • Nødvendig person- og godstransport i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring
 • Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
 • Anlegg og drift av veier og anlegg
 • Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven
 • Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort
 • Nødvendig transport i forbindlese med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
 • Nødvendig transport for drift av turistanlegg
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter
 • Nødvendig kjøring i forbindelse med vitenskaplige undersøkelser
 • Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel
 • Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatt områder
 • Transport i forbindelse med kommunlat organiserte akuttiltak
 • Nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt - Regi av kommunen

Kjøreformål som krever tillatelse fra kommunen

Hvis saken ikke gjelder tillatte nytteformål, så må kommunen motta en skriftlig søknad om dispensasjon fra motorferdselloven.

Forskriften åpner for at kommunen kan gi tillatelse til bruk av snøscooter for følgende formål:

 • Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring (politisk sak)
 • Transport av funksjonshemmede (politisk sak)
 • Transport til private hytter som ligger over 2,5 km fra nærmeste brøyta vei (administrativ sak)
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende (politisk sak)
 • Transport av ved utover transport av ved fra egen eiendom til fast bopel (administrativ sak)
 • Gruppeturer på snødekt mark (politisk sak)
 • Utkjøring og tilsyn med jervebåser (politisk sak)

Forskriften åpner videre for at kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy for følgende formål:

 • Transport av materialer og utstyr i forbindelse med utmarksnæring (politisk sak)
 • Ved særlige behov (Politisk sak)

 

Slik søker du

1. Grunneierstillatelse
Den enkelte grunneier kan nekte eller stette vilkår til kjøringen. Grunneiertillatelsen skal være skriftlig.

Målselv kommune anbefaler at grunneierstillatelse innhentes før søknaden sendes til kommunen. Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen innvilges.

2. Søknad
Søknaden er elektronisk:
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

3. Vedlegg

 • Kart med inntegnet kjøretrase/landingsplass
 • Ved transport av funksjonshemmede skal legeerklæring vedlegges, benytt følgende mal: Mal-Legeerklæring
 • Ved transport av ved skal hogsttillatelse vedlegges

Søknadsfrist

Politiske saker:
Plan- og næringsutvalget
Møtedato 04.06.2019 - Frist for levering av søknad 14.05.2019
Møtedato 27.08.2019 - Frist for levering av søknad 06.08.2019
Møtedato 22.10.2019 - Frist for levering av søknad 01.10.2019
Møtedato 19.11.2019 - Frist for levering av søknad 29.10.2019

Administrative saker:
Ingen søknadsfrist, 3 ukers behandlingstid