For å ha rett til reduksjon med våre satser, må husholdningens skattbare inntekt være mindre enn:

TYPE PLASS

SATS

Grense for rett til reduksjon

Hel plass:

Kr 2 680

Kr 491 333

Hel plass utenom feriene

Kr 2 390

Kr 438 167

Halv plass

Kr 1 800

Kr 330 000

Halv plass utenom feriene

Kr 1 610

Kr 295 167

 

På grunn av at dette hos oss ikke kommer i gang før etter oppstart av SFO, vil alle som søker i september få reduksjon med tilbakevirkende kraft fra 1. august.
De som søker fra oktober og senere vil få reduksjonen gjort gjeldene fra påfølgende måned.  

Det er utarbeidet et eget skjema for søknad.

NÆRMERE OM ORDNINGA OG SØKNADEN

Beregningsgrunnlag:

 • Foresatt som søker må ha samme adresse i folkeregisteret som barnet.

 • Det er husholdningens samlede personinntekten og skattepliktige kapitalinntekten som legges til grunn.

  • Med husholdning mener en ektefeller, registrerte partnere og samboere.

  • Som samboer regner en to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

 • Bor foreldrene adskilt og har delt omsorg, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den foresatte som har samme adresse i folkeregisteret som barnet.

Dokumentasjon:

 • Søker må legge ved siste års skattemelding for seg selv og evt ektefelle/samboer

 • Hvis en har kapital- og personinntekter som ikke står på skattemeldinga må dette opplyses om og dokumenteres.
  (Dette kan være renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.

 • Dersom en har varig nedgang i personinntekten inneværende år og ønsker det lagt til grunn, må en dokumentere all inntekt fram til søknadstidspunktet, med lønnslipper e.l. samt sette opp oversikt over forventa inntekt resten av året.

Søknadsskjema fås på SFO eller på kommunens heimeside www.malselv.kommune.no
Ved spørsmål, kontakt kommunalsjef Erik Myre; epost: erik.myre@malselv.kommune.no eller tlf 41553373

FRA FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA

Kapittel 1B. Skolefritidsordninga

§ 1B-1. Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn
Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:
a) foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller
b) det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.
Betaling for kost kan komme i tillegg.

§ 1B-2. Søknadsbehandlinga til kommunen i saker om reduksjon av foreldrebetaling
Kommunen kan, utan hinder av teieplikta, innhente grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet frå skattestyresmaktene for å dokumentere inntektene til hushaldet for det siste året, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 andre ledd bokstav a. Kommunen kan innhente slike opplysningar og gjere nye vedtak om redusert foreldrebetaling i heile den tida søknaden gjeld.

Med hushald meiner ein i dette kapittelet ektefellar, registrerte partnarar og sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadene, eller har felles barn. Dersom søkjar er sambuar utan felles barn, må søkjar opplyse kommunen om dette.
Med inntektene til hushaldet meiner ein i dette kapittelet hushaldet si samla brutto personinntekt etter skattelova kapittel 12 og skattepliktige kapitalinntekt.

Dersom foreldra til barnet bur kvar for seg, og barnet bur fast hos begge foreldra, er det inntekta til hushaldet til den forelderen som har same folkeregistrerte adresse som barnet, som skal leggjast til grunn i vurderingane etter denne føresegna.

Dersom grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet ikkje kan utleverast av skattestyresmaktene, og kommunen av den grunn ikkje klarer å fatte vedtak før 1. august, skal kommunen be søkjar om å levere skattemeldinga for det siste året og eventuell skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikkje er førehandsutfylt.

§ 1B-3. Gratis skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 5.–7. årstrinn
Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 1.–7. årstrinn, jf. opplæringslova § 13-7 første ledd. Tilbodet på 5.–7. årstrinn skal vere gratis. Kommunen kan likevel krevje betaling for kost.