Om tjenesten

Psykisk helsetjeneste for barn og unge i Målselv er en del av kommunes helse- og omsorgstjeneste, og er derav underlagt Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenesten er organisert i Familieenheten sammen med helsestasjonen, og er et lavterskeltilbud. Med det menes at det er gratis, frivillig og skal oppleves å være lav terskel å oppsøke.

Målgruppe

Tjenesten er et tilbud til barn og unge som bor og/eller går på skole i kommunen i alderen 0-18 (23) år, og som har behov for hjelp til bedre å forstå og håndtere egen situasjon i forhold til sin psykisk helse.

Hvordan komme i kontakt, tilgjengelighet

Tjenesten er i utgangspunktet et lavterskeltilbud, hvor en ønsker at barn, unge og foreldre skal kunne ta direkte kontakt. Pga tjenestens kapasitet har en pr i dag sett seg nødt til å praktisere et henvisningssystem. Barn og unge kommer derfor i hovedsak i kontakt med tjenesten gjennom andre fagpersoner de møter i hverdagen. Det kan være barn, unge eller foreldre som ber om en henvisning, eller det kan være fagpersonen som foreslår en henvisning. Det fylles ut eget henvisningsskjema som finnes på kommunens hjemmeside. Eksempler på henvisere;         

  • Skole; hver skole har sine interne rutiner for hvem som henviser
  • Lege
  • Barneverntjeneste
  • PPT
  • Fysioterapeut
  • Helsesøster
  • BUP
  • Barnehage
  • Tjenesten for funksjonshemmede

Hvordan jobber vi

Vi tilbyr i hovedsak støttesamtaler for barn og unge. En støttesamtale er hjelp til å bedre forstå og håndtere egen situasjon. Samtidig gjør vi ikke diagnostisering, behandling eller terapi, da dette tilbudet gis i andrelinjetjenesten (BUP). Vi kan også bistå med å vurdere videre oppfølgingsbehov i samarbeid med den unge, foreldre eller øvrige samarbeidspartnere i konkrete saker, og gi et tilbud om oppfølging i påvente av, eller i etterkant av evt. andrelinjetjenester.

Det er viktig at hyppighet, lengde på samtalene og varighet på tilbudet tilpasses den enkeltes situasjon og behov. Tjenesten har kontor på helsesenteret og har samtaler her, eller vi kan møtes for eksempel på skole, i barnehage el. 

Tjenesten kan i enkelte saker også tilby støttekontakt og/eller avlastning.

Hvem er vi

Pr dd består tjenesten av ei 100% stilling, med stillingsbeskrivelsen miljøterapeut. 

Taushetsplikt

Vi gjør alltid avklaringer rundt dette ved oppstarten av et samarbeid, om hva barn/ungdom og evt. foreldre ønsker. Vi som jobber i tjenesten har taushetsplikt, denne er hjemlet i helsepersonelloven og helse- og omsorgstjenesteloven. For barn under 16 år er det nødvendig med samtykke fra foresatte før et tilbud om tjenester kan gis. Foresatte har også rett til informasjon om tilbud, samtaler, vurderinger osv. frem til fylte 16 år, dersom de ønsker det.

Kontaktinformasjon:
Katrine Boel Gregussen, Tlf: 954 77 115     
Mail:   katrine.gregussen@malselv.kommune.no
                                       

Adr:  
Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Helsesenteret, Fagerlidal 397

9325 BARDUFOSS

Tusen ting å tenke på