Sluttrapport Høgtun Kulturklynge

Viser til møte i kommunestyret den 14.06.17, der sak 52/2017 ble behandlet.

Høgtun Kulturklynge

Det ble fattet slikt vedtak:

1. Tidsfaktoren er vesentlig når det gjelder å utvikle Høgtun til en kreativ kulturklynge. Anlegget må ikke bli stående uten aktivitet over tid. Det er derfor avgjørende at man raskt kommer inn med økonomi som sikrer et forsvarlig grunnlag for drift. Under forutsetning av at de andre aktørene bidrar, bevilger Målselv kommune 1,5 mill, fordelt over 4 år med 250 000,- for 2017, kr 500 000,- for hvert av årene 2018 og 2019 og kr 250 000,- i 2020. Finansieres over disposisjonsfond.

2. Kommunestyret tar den fremlagte sluttrapporten for forprosjekt Høgtun Kulturklynge til orientering og ber rådmannen jobbe videre med ytterligere finansiering av hovedprosjektet hvor både private og offentlige aktører utfordres.

3. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Troms Fylkeskommune for å få på plass en leieavtale/avklare eierskapsforhold av bygningene knyttet til Høgtun.

Sluttrapporten finnes under aktuelle dokumenter til høyre

Web levert av CustomPublish AS