Utlysning av midler - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Søknadsfrist 10. desember 2018

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.

Bufdir

Formålet med ordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Informasjon, rundskriv, veileder og søknadsskjema til tilskuddsordningen finnes:

https://bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_for_inkludering_for_inkludering_av_barn_i_lavinntektsfamilier___utlysning_for_2019

Søknadsfristen er 10.desember 2018.

Kontaktperson i Målselv er asbjorg.utby@malselv.kommune.no eller 90207827.

 

Web levert av CustomPublish AS