St.nr. 38/18 Enhetsleder

Vi får ledig en interessant stilling som enhetsleder v/PRO Nedre

Målselv syke og aldersheim

Målselv kommune (ca. 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen. I tillegg til Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv – mulighetslandet!  

PRO Nedre:
ENHETSLEDER
St.nr. 38/18: 100 % stilling

Målselv kommune er organisert etter en 2-nivåmodell med rådmannsnivå (rådmann og 2 kommunalsjefer) og 17 enheter.

PRO Nedre er den største enheten i Målselv kommune og består av Målselv syke- og aldersheim (med 2 avdelinger), åpen omsorg og Målselvtunet (demensavdeling).  Disse 4 avdelingene ledes av hver sin avdelingsleder.  I tillegg er det storkjøkken v/Målselv syke- og aldersheim som ledes av fagleder.  Administrasjonen er p.t. lokalisert v/Målselv syke- og aldersheim på Moen.
Nytt helsebygg er under oppføring på Andslimoen hvor hele enheten skal samles.  Dette er beregnet ferdig høsten -19.

Dagens enhetsleder går over i annen stilling og vi søker hennes etterfølger.

Ansvar/arbeidsoppgaver:
Enhetsleder har, med delegert myndighet fra rådmannen, faglig, administrativt, personellmessig og økonomisk ansvar for enheten.  Enhetsleder skal lede og koordinere enheten i samsvar med politiske og administrative mål og med best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser

Krav til søker:
Det kreves relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå innenfor fagområdet (eks. sykepleier).
Lederutdanning og/eller ledererfaring kan være en fordel, likeledes erfaring med økonomistyring og personaladministrasjon.
Det vil imidlertid bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper, bl.a. gode kontakt-, kommunikasjons- og samarbeidsevner. Søker må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Gode lederegenskaper og fokus på tjenestekvalitet er viktig
Søker må ha sertifikat kl B.

Politiattest: Det er krav om politiattest i h.h.t. helsepersonellovens § 20 a.

Tilsettingsvilkår: 
Vanlige kommunale tilsettingsvilkår m/6 mnd. prøvetid.  God pensjonsordning.  Lønn i h.h.t. avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rådmann Ole Frode Mikkelsgård, tlf. 994 04 890, e-post Ole.Mikkelsgard@malselv.kommune.no eller enhetsleder Elin C. Aas, tlf. 920 76 940, e-post Elin.Aas@malselv.kommune.no

Søknaden sendes elektronisk. Søk stilling her
Søkere som innkalles til intervju/vurderes tilsatt må levere bekreftede kopier av vitnemål og attester.
Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist 03.06.18

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS