Sykehjem

Målselv kommune har tre sykehjem og mer informasjon om disse finner du til venstre på skjermen.  Her finner du også nødvendig kontaktinformasjon.

Mål for sykehjemstjenesten
Langtidsplass i sykehjem er et botilbud for personer med behov for heldøgns oppfølging, -pleie og omsorg.  Avlastnings- og korttidsopphold er også aktuelt i tidsbegrensede perioder.

Målgruppe
Personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig.

Kriterier
Det må foreligge et reelt behov for langtidsplass i sykehjem, hvor søker må ha behov for heldøgns omsorg. Alle andre tilbud skal være utprøvd før det tildeles langtidsopphold i sykehjem.

Pris
Det betales vederlag for opphold i institusjon. Vederlaget fastsettes på grunnlag av  den enkeltes inntekt. Avlastningsopphold kan det ikke kreves vederlag for, fjr forskrift. Vederlagsberegningen er fastsatt i forskrift.

Tjenestetilbud
Tjenesten er et heldøgns boligtilbud som innbefatter en helhetlig pleie- og omsorgstjeneste.

Søknad
Søknad finner du under selvbetjening til høyre på skjermen eller fås i papirutgave v/henvendelse til Målselv kommune, fellestjenesten, tlf. 77 83 77 00.

Søknaden sendes til:

PRO Nedre, MSAH, 9321 Moen

eller

PRO Øvre, Thomas Bells veg 1, 9334 Øverbygd

Klageadgang
Det er klageadgang på alle våre vedtak om tjenester. Klagefristen er 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.

Web levert av CustomPublish AS