Styrer, råd og utvalg

Administrasjonsutvalget

Behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, med mindre avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

Arbeidsmiljøutvalget

Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Plan- og næringsutvalget

Behandler saker som gjelder plan og næring.

Eldrerådet

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekårene for eldre i kommunen.

Formannskapet

Behandler bla. kommuneøkonomien, kommuneplanen, hastesaker, spesielle saker som ikke er lagt til andre organer.

Klagenemnda

Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer. Klagenemndas møter vil normalt være lukket på grunn av lovbestemt taushetsplikt.

Kommunestyre

Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen.

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede

Rådet arbeider etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg. Utvalget er kommunerevisjonens politiske styringsorgan. Utvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltning og skal påse at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

Motorferdselsnemnda

Behandler saker om motorferdsen i utmark

Viltnemnda
Behandler saker vedr. forvaltning av vilt.

Valgstyret

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret. Valgstyret skal administrere kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.

Barne- og ungdomsrådet

Barne- og ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekårene barn og unge i kommunen.

 

 

Web levert av CustomPublish AS