Bakgrunn:

Covid 19 forskriften er utformet med bakgrunn i at det foreligger et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom. Sannsynligheten for økt smittespredning i Norge kan splittes i to deler, nemlig sannsynligheten for at det finnes personer som ikke vet at de er smittsomme, og sannsynligheten for at disse smitter videre. Det er nå betydelig flere smitteførende personer i landet enn ved inngangen til sommeren. Import fra utlandet står for tida for svært liten andel av nye smittetilfeller slik at lokale utbrudd er nå hovedsakelig forårsaket av innenlandske aktiviteter. I FHIs ukerapport gitt ut 9/10 anslås at rundt halvparten av tilfellene diagnostiseres på nåværende tidspunkt, noe som innebærer at det i Norge til enhver tid vil være noen hundre uoppdagete og derfor ikke isolerte smittede. Aldersmessig er det ungdom og unge voksne som står for største andel av detekterte tilfeller, og i og med at denne gruppen ofte har milde symptomer må det videre antas at de står for majoriteten av uoppdagede tilfeller. 

En betydelig risikofaktor for større lokalt utbrudd er det en kaller massesmittehendelser, noe som og vises gjennom at mange av utbrudd en har sett senere tid kan knyttes til innendørs sammenkomster der avstandsreglene ikke er blitt overholdt. Erfaringer andre steder i landet har vist seg at smitteoppsporing har vært utfordrende fordi unge mennesker ofte har deltatt på flere sosiale arenaer over kort tid slik at etterforskning har vært vanskelig.
 

Sakens fakta:

Ved skjenkekontroll utført i sommer ble det på Svingen pub i likhet med flere andre aktører i kommunen påpekt brudd på covid 19 forskriften med tanke på brudd på kravet om bordservering, noe virksomheten skriftlig har blitt gjort klar over.

I etterkant av forrige helg ble kommunen gjort kjent med videopptak som viste aktivitet på dansegulvet ved Svingen pub som viste alvorlige brudd på avstandsreglementet. Saken ble behandlet administrativt og som orienteringssak i formansskapsmøte 15/10. Innehaver av Svingen pub er gjort kjent med kommunens vurdering i saken, og er gitt mulighet til tilsvar før endelig beslutning skal fattes.

Kvelden 16/10 mottok kommuneoverlegen tips om nye brudd på smittevernreglene ved Svingen pub. Det ble oversendt bilder og videoopptak som dokumenterte stor folkeansamling rundt utestedets inngangsparti. På bakgrunn av dette ble det sendt bistandsforespørsel til Troms Politidistrikt for å få undersøkt fakta i saken nærmere. Da politiets patrulje ankom ble kommuneoverlegen kontaktet og gitt tilbakemelding om nye overtredelser på avstandsreglementet. Politiet anslo at det var 80-90 personer tilstede i et lokale som etter politiets vurdering ikke kunne ta mer enn om lag 40 gjester gitt at gjeldende avstandsregler skulle overholdes.
 

Vurdering og tiltak:

I dette tilfellet har det nå vært en serie hendelser, der gårsdagens hendelse altså skjer kun få dager etter at innehaver har fått påpekt et alvorlig brudd på forskriften. Således anses det både som nødvendig og formålstjenlig at det gjøres hastetiltak overfor virksomheten.
 

Kommuneoverlegen har på denne bakgrunn fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i lov om vern mot smittesomme sykdommer (smittevernloven) §1.5 og §4.1 fattes følgende hastevedtak:

Svingen pub pålegges nedstengning av virksomheten med umiddelbar ikrafttredelse. Vedtakets varighet settes til ei uke, med mindre vedtaket før denne tid omgjøres av kommunestyret.

Saken vil følges opp med videre administrativ og politisk behandling i kommende uke.