Kommunal vannforsyning

Målselv kommune har tre kommunale vannbehandlingsanlegg.

Bardufoss vannverk er det største i kommunen og forsyner området fra Bardu grense, Målselvfossen, Målselv Fjellandsby, Moen, Olsborg og Sollia, vestsiden av Målselva til Kjerresnes og Østsiden av Målselva til Målsnes. Vannverket får vann fra Andsvatnet. 
 
Øverbygd vannverk forsyner Øverbygd sentrum, Holt og Øvergård Montesorriskole. Vannverket henter vann fra to grunnvannsbrønner. 
 
Møllerhaugen vannverk forsyner området fra Øvre Møllerhaugen til Ledding. 

Tilknytning til kommunal vannledning

Ønsker du å tilknytte eksisterende bolig eller nybygg i område med kommunalt drikkevann til en kommunal vannledning må du ta kontakt med kommunen og sende inn søknad om tilknytning.

For spørsmål om tilknytning og trase for eksisterende hovedvannledning ta kontakt med Bardufoss vannverk, se kontaktinformasjon til høyre.  

Skjema for søknad om tilknytning finnes under lenker nederst på denne siden. 

 

Privat vannforsyning

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann.

 

Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no

Klausering av vannkilder

Områdene rundt de kommunale vannverkene er klausulerte. For mer informasjon om kart og område ta kontakt. 

Gravemelding

Ved graving plikter den som er ansvarlig for å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene. Ansvarlig søker må selv innhente disse opplysningene fra de ulike instansene. Gravemeldingen skal i så måte være til hjelp for den som graver til å skaffe seg disse viktige opplysningene. 

Dersom det oppstår skade fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig og pliktig til å betale reparasjon av skaden. Han/hun er også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.

Ved arbeid på eller nær offentlig vei er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57 og 58 og forurensningsloven §§ 28 og 37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad.

Skulle det under gravearbeider komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Troms fylkeskommune v/Kulturetaten omgående, jfr kulturminneloven §8, annet ledd.

Skjema for gravemelding finnes under lenker nederst på denne siden.