Kommunale avløpsanlegg

Målselv kommune har fire konvensjonelle renseanlegg som benytter kjemisk og/eller biologisk rensing. Anleggene ligger på Andslimoen, i Øverbygd, på Olsborg og på Fossmoen. 

Det ligger to større infiltrasjonsanlegg på Rundhaug og Jensberg, i tillegg til noen mindre anlegg tilknyttet skole, barnehage og helsesenter. 

Slam fra slamavskillere og de kommunale renseanleggene leveres til Fossmoen slambehandlingsanlegg.

Tilknytning til kommunalt avløp

Ønsker du å tilknytte eksisterende bolig eller nybygg i område med kommunalt avløp til en kommunal avløpsledning må du ta kontakt med kommunen og sende inn søknad om tilknytning.

For spørsmål om tilknytning og trase for eksisterende hovedledning ta kontakt med Bardufoss vannverk, se kontaktinformasjon til høyre.  

Skjema for søknad om tilknytning finnes under skjema nederst på denne siden. 

Private avløpsanlegg og utslippstillatelse

Alle eiendommer som ikke er tilkoblet offentlig avløpsanlegg og som har innlagt vann må ha en godkjent utslippstillatelse.  Kravet gjelder uavhengig av om bygningen er tilknyttet privat- eller kommunal vannforsyning. 

 

Søknadsskjema for utslippstillatelse finnes nede på siden sammen med mal for vedlegg A,C,D og F til søknaden. 

For nabovarsel kan samme skjema som benyttes i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak (byggesøknad) brukes. Vær oppmerksom på at svarfrist på nabovarsling iht. Forurensningsforskriften er 4 uker.

 

Ferdig utfylt skjema med vedlegg sendes til: postmottak@malselv.kommune.no

 

Regelverk for utslipp mindre enn 50 pe:

Slam og slamtømming

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet septiktank/slamavskiller, skal slamavskilleren minimum tømmes hvert 2. år. 
For eiendommer uten toalett tilknyttet septiktank/slamavskiller og for fritidsbebyggelse skal slamavskiller minimum tømmes hvert 4. år.

Det er mulig å bestille oftere tømming. 

Det er entrepenør for Målselv kommune som står for tømmingen, og det varierer fra år til år når tømmingen starter, men iløpet av tidsrommet juni-august. Alle abonnentene vil få varsel om ca. tømmetidspunkt etter varslet tømmestart. 

Abonnentene må klargjøre og tydlig merke tanken med et godt synlig skilt på stake, hvor gnr/bnr skal være påført. 

Dersom entreprenøren kommer til en tank som ikke er klargjort/merket for tømming, eller blir nektet å utføre tømming, blir det likevel krevd gebyr.

Alt innholdet eller inntil 4 m3 blir tatt med dersom ikke annet er registrert.

Etter at eiendommen er besøkt, blir det lagt igjen kvittering. Abonnenten må selv kontrollere at tømmingen er utført i løpet av høsten. Klagefrist er 14 dager etter at tømming er utført.

 

Kontaktinformasjon:

Maria Arneberg, tlf: 911 35 403, e-post: maria.olsen@malselv.kommune.no

Tømmestasjoner for bobil og campingvogn

Målselv Kommune har to tømmeplasser for bobil og campingvogn.  

Det er en tømmestasjon ved Trollhaugen (Olsborg) og en i nærheten av renseanlegget i Øverbygd. Disse er åpne i sommerhalvåret.

Lians Caravan holder til på Andslimoen og har tømmestasjon for sine gjester.

Påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett

Utslipp og påslipp av oljeholdig avløpsvann til det kommunale avløpsnettet krever tillatelse fra kommunen. Vanlige virksomheter med oljeutskiller og oljeholdig avløpsvann er: 

  • Bensinstasjoner
  • Vaskehaller for kjøretøy 
  • Motorverksted

Nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp med eksisterende tillatelse krever ny søknad om påslippstillatelse. 

Søknad om tillatelse til påslipp skal sendes til postmottak@malselv.kommune.no

For mer informasjon om krav til utslipp og innhold i søknaden se Forurensningsforskriftens kapittel 15.

Påslipp fra industri- og næringsvirksomhet

Virksomheter med avløpsvann som kan kunne føre til problemer på avløpsnett, i renseanlegg eller for slamkvaliteten kan måtte søke om en påslippstillatelse. Vanlige virksomheter som omfattes av dette er blant annet:

  • Meieri
  • Slakteri
  • Restaurant, storkjøkken, gatekjøkken o.l.

For mer informasjon om påslipp til kommunalt avløpsnett se Forurensningsforskriftens kapittel 15A.

 

Miljødirektoratet eller Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for annen type forurensning fra virksomheten eller for fotokjemikalieholdig avløpsvann og amalgamholdig avløpsvann.

Gravemelding

Ved graving plikter den som er ansvarlig for å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene. Ansvarlig søker må selv innhente disse opplysningene fra de ulike instansene. Gravemeldingen skal i så måte være til hjelp for den som graver til å skaffe seg disse viktige opplysningene. 

Dersom det oppstår skade fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig og pliktig til å betale reparasjon av skaden. Han/hun er også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.

Ved arbeid på eller nær offentlig vei er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57 og 58 og forurensningsloven §§ 28 og 37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad.

Skulle det under gravearbeider komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Troms fylkeskommune v/Kulturetaten omgående, jfr kulturminneloven §8, annet ledd.

Skjema for gravemelding finnes under lenker nederst på denne siden.