Generelt om tjenesten

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte  parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet).

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Vilkår for parkering

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere kjøretøy i hele landet:

  1. på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt
  2. På parkeringsplasser som er avgiftsbelagte etter forskrift av  1. oktober 1993 nr. 921 om parkeringsregulering og parkeringsgebyr, uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid.
  3. Utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig  trafikkskilt.  Dette gjelder likevel ikke dersom det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid
  4. på steder der det er innført boligsoneparkering.

Søknaden skal vedlegges legeerklæring og passbilde, og sendes til Målselv kommune, v/Koordinerende enhet, Mellombygdveien 216, 9321 Moen. Legeerklæring fås ved henvendelse til fastlegekontoret.

Parkeringstillatelsen kan gis fra 2 til 5 år.  Ved ny søknad skal det foreligge ny legeerklæring. 

Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen 3  uker,  skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Målselv kommune, Kommunestyret, (klagenemnda). Klagefrist er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  Dersom klagen avslås i Kommunestyret er Vegdirektoratet neste klageinstans.

Viktig informasjon til innehavere av Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Det viser deg at parkeringstillatelser som er fylt ut med penn, med tiden kan blekes slik at skriften ikke blir leselig, og dermed ikke kontrollerbart. Tidligere har slike saker pleid å ettergis, dersom søker i ettertid har kunnet forevise gyldig kort. Nye parkeringsregler (Parkeringsforskriften § 36) gjør at fører likevel må betale kr 600,- av kontrollsanksjonen som i utgangspunktet er på kr 900,- dersom han/hun leverer klage med bekreftelse på at kortet er gyldig.

Hvis du har en parkeringstillatelse som er fylt ut med penn, kan du sende denne til kommunen for å få utstedt et nytt maskinskrevet kort.