Liste over nytteformål der ferdsel er tillatt

Regelverket tillater motorferdsel på vinterføre for en rekke nytteformål, uten at det kreves søknad og tillatelse fra kommunen. Bruk av motorkjøretøy på snødekt mark er regulert av forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 3 bokstav a) til j).

De ulike nytteformålene som IKKE krever søknad, finner du i lista nedenfor:

 • Politi-, Amblanse- og redningstjeneste
 • Oppsyns- og tilsynstjeneste
 • Offentlig post- og teletjeneste
 • Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder
 • Nødvendig person- og godstransport i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring
 • Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
 • Anlegg og drift av veier og anlegg
 • Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven
 • Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort
 • Nødvendig transport i forbindlese med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
 • Nødvendig transport for drift av turistanlegg
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter
 • Nødvendig kjøring i forbindelse med vitenskaplige undersøkelser
 • Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel
 • Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatt områder
 • Transport i forbindelse med kommunlat organiserte akuttiltak
 • Nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt - Regi av kommunen

Kjøreformål som krever tillatelse fra kommunen

Hvis saken ikke gjelder tillatte nytteformål, så må kommunen motta en skriftlig søknad om dispensasjon fra motorferdselloven.

Forskriften åpner for at kommunen kan gi tillatelse til bruk av snøscooter for følgende formål:

 • Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring (administrativ sak)
 • Transport av funksjonshemmede (administrativ sak)
 • Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg (administrativ sak)
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende (administrativ sak)
 • Transport av ved utover transport av ved fra egen eiendom til fast bopel (administrativ sak)
 • Gruppeturer på snødekt mark (administrativt sak)
 • Utkjøring og tilsyn med jervebåser (administrativ sak)

Forskriften åpner videre for at kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy for følgende formål:

 • Transport av materialer og utstyr i forbindelse med utmarksnæring (politisk sak)
 • Ved særlige behov (Politisk sak)

Kommunale retningslinjer for motorferdselsaker i Målselv kommune sier mer om hva som kan tillates innenfor de overnevnte punktene.
 

Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Målselv kommune

Kommuenstyet fastsatte i møte 7. februar 2024 lokal forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskriften finner du her.

Kommunale retningslinjer for motorferdselsaker i Målselv kommune

Målet med kommunale retningslinjer for motorferdselsaker i Målselv kommune er å synliggjøre Målselv kommunes praksis innenfor gjeldende regelverk for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, krav til søknaden og saksbehandlingen.

Retningslinjene kan leser her: Kommunale retningslinjer for motorferdselsaker i Målselv kommune

Slik søker du

1. Innhent grunneiers tillatelse
Den enkelte grunneier kan nekte eller stette vilkår til kjøringen. Grunneiertillatelsen bør være skriftlig.

Målselv kommune anbefaler at grunneiers tillatelse innhentes før søknaden sendes til kommunen. Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen innvilges.

2. Fyll ut og send inn søknad
Elektronisk søknad bør benyttes:
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Papirutgave kan benyttes:
Søknadsskjema - Motorferdsel i utmark.pdf

3. Påkrevde vedlegg til søknad

 • Kart med inntegnet kjøretrase/landingsplass, skal alltid vedlegges. Kart kan lages her
  • Det er for enkelte område i kommunen utarbeidet kart med kjøretraseen for funksjonshemmede/eldre med bevegelseshemninger (Moskaområdet, Høgskardområdet og Takelvvatnet). Disse kartene er godkjent for bruk av grunneier så lenge søker får innvilget dispensasjon fra kommunen.
   Disse kartene finner du i nederste fane (se Forhåndsgodkjente løyper for funksjonshemmede/eldre med bevegelseshemninger)
 • Ved transport av funksjonshemmede skal kommunens legeerklæringsskjema vedlegges, benytt følgende mal: Mal-Legeerklæring
 • Ved transport av ved fra hogstteig skal hogsttillatelse vedlegges


Se  Kommunale retningslinjer for motorferdselsaker i Målselv kommune for ytterligere veiledning eller kontakt kommunen

Søknadsfrist

Politiske saker:
Behandles i plan- og næringsutvalget
Søknadsfrist 5 uker før møtedato (se møtekalender)

 

Administrative saker:
Ingen søknadsfrist, behandles fortløpende innen 4 uker.