Kommunalt tilskudd til landbruket i Målselv kommune

Målselv kommunestyre vedtok i sak 104/2020 å avsette kr. 400 000 til tiltak innenfor landbruket i 2021.

Vedtatt reglement gir anledning til å søke på følgende tiltak:

§ 4.1 Psykososiale tiltak – felles tiltak.

§ 4.2 Elektronisk gjerde – bruks tiltak.

§ 4.3 Besøksordning veterinær – bruks tiltak eller felles tiltak.

§ 4.4 Fagturer / fagdager / kompetanseheving – felles tiltak.

§ 4.5 Plastpresse og tiltak for innsamling av plast – bruks tiltak eller felles tiltak.

§ 4.6 Nydyrking – bruks tiltak. § 4.7 Ungskogpleie – bruks tiltak.

§ 4.8 Infrastruktur jordbruk – bruks tiltak.

§ 4.9. Nødstrømsaggregat – bruks tiltak.

§ 4.10. Ombygging til omsorgsbinger på melkeproduksjonsbruk – bruks tiltak.

 

For mer informasjon om ordningen og de enkelte tiltakene se Reglementet og Søknadsskjema.

Søknadsfrister er 15. mars og 15. september.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

 

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke statslige tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Ordningen inkluderer også tilskudd til økologisk landbruk. Produksjonstilskudd har en registreringsdato og en søknadsfrist 2 ganger i året. Det søkes om produksjonstilskudd og avløsertilskudd samtidig.

Kommunen mottar og behandler søknadene, og tilbyr også veiledning til søkere.

Hvordan søke?

Mer informasjon finnes på landbruksdirektoratet.no

Ta gjerne kontakt med Målselv kommune. Saksbehandler er Ketil Lyster

Pristilskudd

Pristilskudd består av flere tilskudd som gis til produksjon av melk, kjøtt og egg. Tilskuddene blir utbetalt via oppgjør fra meieri, slakteri eller omsetningsledd og krever ingen søknad. Det skilles mellom pristilskudd til melk og til kjøtt og egg.

For mer informasjon om pristilskudd til melk, besøk Landbruksdirektoratet sine sider.

For mer informasjon om pristilskudd til kjøtt og egg, besøk Landbruksdirektoratet sine sider.

Regionale miljøtilskudd -RMP

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. 

For mer informasjon om Regionale miljøtilskudd, besøk Landbruksdirektoratet sine side

Hvordan søke?

Ta gjerne kontakt med Målselv kommune. Saksbehandler er Ketil Lyster

Tilskudd til organisert beitebruk

Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift gjennom ordningen Tilskudd til organisert beitebruk.

For mer informasjon om Tilskudd til organisert beitebruk, besøk Landbruksdirektoratet sine sider.

Ta gjerne kontakt med Målselv kommune. Saksbehandler er Ketil Lyster

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Målselv kommune har utarbeidet kommunal stategi for bruk av midlene og fristen for å søke om SMIL-midler er 1. juni.

Tilskudd kan gis til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og  § 3 eller § 4. Landbrukseiendommen sin eier må gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskriften.

For mer informasjon om SMIL-ordningen, besøk Landbruksdirektoratet sine sider.

For produksjonstilskuddsforskriften, besøk Lovdata sine sider.

Tiltaksregister for bruk av nærings- og miljømidlene i landbruket i Målselv kommune 2017 - 2020 kan lastes ned her.

Ta gjerne kontakt med Målselv kommune. Saksbehandler er Ellen Espnes

Tilskudd til drenering av jordbruksjord - grøftetilskudd

Kommunen behandler og avgjør søknader om grøftetilskudd. Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. 

For mer informasjon om grøftetilskuddet, besøk Landbruksdirektoratet sine sider

Ta gjerne kontakt med Målselv kommune. Saksbehandler er Ketil Lyster

Tilskudd til tiltak i beitefelt

Tilskudd til tiltak i beiteområder deles inn i planleggings- og tilretteleggingsprosjekter og investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Tilskuddet kan gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift.

For mer informasjon om tilskudd til tiltak i beiteområder, besøk Landbruksdirektoratet sine sider.

Ta gjerne kontakt med Målselv kommune. Saksbehandler er Ketil Lyster

Tilskudd fra Innovasjon Norge - IBU tilskudd

Innovasjon Norge har et bredt spekter av tjenester som er viktig for utvikling av landbruksbedrifter. Deres tilskuddsordninger kan støtte deg i videreutvikling av en eksisterende virksomhet eller i arbeidet med din nye idé. 

For mer informasjon om tilskuddordningene for landbruket, besøk Innovasjon Norge sine sider.

Ta gjerne kontakt med Målselv kommune. Saksbehandlere er: Mette Pedersen Anfeltmo, Ellen Espnes

Tidligpensjon i jordbruket

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få tidligpensjon. Men det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. En forutsetter også at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke vere ektefelle/samboer.

For mer informasjon om tidligpensjonsordningen, besøk Landbruksdirektoratet sine sider.

Saksbehandler Mette Pedersen Anfeltmo

Erstatning for klimabetingede skader

Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot.

For mer informasjon om erstatning for klimabetingende skader, besøk Landbruksdirektoratet sine sider.

Ta gjerne kontakt med Målselv kommune. Saksbehandler er Ketil Lyster

Statens naturskadeordning

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikret, ikke om det faktisk var forsikret. 

For mer informasjon om naturskadeordningen, besøk Landbruksdirektoratet sine sider.

Tilskudd til rovvilttiltak

Det er flere mindre tilskuddsordninger som Landbruksdirektoratet forvalter. For oversikt og informasjon om flere tilskuddsordninger, besøk Landbruksdirektoratet sine sider.