Generelt:

Søker er innforstått med regelverk og kriterier for den enkelte ordning når det fremmes søknad.

Det skal rapporteres fra prosjektgjennomføring og leveres regnskap sammenstilt med budsjett før tilsagn utbetales. Dersom samlede kostnader i prosjektet er mindre enn budsjettert vil tilskudd avkortes tilsvarende.

Dersom det søkes, eller er mottatt støtte fra andre offentlige ordninger må dette opplyses. Søker er ansvarlig for å følge de lover og regler som gjelder for den aktivitet/investering det søkes støtte for, herunder EØS-statsstøtteregelverket.

Utviklingsavdelingen i kommunen kan svare på spørsmål.

Klage

Vedtak kan påklages etter Forvaltningsloven §28. Klagefrist er tre uker etter mottatt svar på søknad.

 

OrdningInnretningVedlegg
Kommunalt næringsfond

Prosjektstøtte til næringsutvikling 

Søknadsfrist: 15. august 

I 2024 vil det kun bli én tildeling. Søknader må leveres via Regionalforvaltning.no. 

Retningslinjer
   
Aktivitetsstøtte

Årlig støtte inntil kr 5.000 til lokallag/velforening i bygdesenter.

Krav om at søker er registrert i enhetsregister/styre, vedtekter og regnskap.

Retningslinjer

Søknadsskjema PDF document ODT document

ArrangementsstøtteFor nye arrangementer som er åpne for publikum.Retningslinjer
   
SkiløypefondetTilskudd til investering av maskiner og utstyr til oppkjøring/preparering og vedlikehold av skiløyper i kommunen.Retningslinjer