Generelt:

Søker er innforstått med regelverk og kriterier for den enkelte ordning når det fremmes søknad.

Det skal rapporteres fra prosjektgjennomføring og leveres regnskap sammenstilt med budsjett før tilsagn utbetales. Dersom samlede kostnader i prosjektet er mindre enn budsjettert vil tilskudd avkortes tilsvarende.

Dersom det søkes, eller er mottatt støtte fra andre offentlige ordninger må dette opplyses. Søker er ansvarlig for å følge de lover og regler som gjelder for den aktivitet/investering det søkes støtte for, herunder EØS-statsstøtteregelverket.

Utviklingsavdelingen i kommunen kan svare på spørsmål.

Klage

Vedtak kan påklages etter Forvaltningsloven §28. Klagefrist er tre uker etter mottatt svar på søknad.

 

Ordning

Innretning

Vedlegg

Kommunalt næringsfond

For generell næringsutvikling

Søknadsfrister 1. april og 1. oktober.

Retningslinjer

Kommunalt fiske- og havbruksfond

Næringsutvikling knyttet til fiske og havbruk

Søknadsfrister 1. april og 1. oktober.

Retningslinjer

Aktivitetsstøtte

Årlig støtte inntil kr 5.000 til lokallag/velforening i bygdesenter.

Krav om at søker er registrert i enhetsregister/styre, vedtekter og regnskap.

Retningslinjer

Søknadsskjema

Arrangementsstøtte

For nye arrangementer som er åpne for publikum.

Retningslinjer

Konsesjonsavgiftsfondet:

For næringsutvikling

Retningslinjer