Tidshorisontene innen skogbruk er lang.  Den som investerer, vil som regel ikke kunne høste av investeringene, først barn/barnebarn kan høste av disse.  Det er innført en rekke virkemidler for å motivere den enkelte skogeier til å investere i sin skog, da summen av investeringene og verdipotensialet disse gir er viktig for storsamfunnet.  Virkemidlene er statstilskudd og/eller skattefordeler igjennom skogfondsordning.  Tilskuddsatsene varierer etter tiltak samtidig som riktig bruk av skogfondet gir gode skattefordeler, ta kontakt med kommunens skogfunksjonærer for nærmere informasjon.

Skogfond er en ordning som gir skogeieren mulighet for å sette en del av inntektene fra skogen inn på et fond.  Dette gir en vesentlig skattereduksjon av inntektene. Fondet kan brukes til skogkultur, ungskogpleie, tynning, skogsveger, planlegging, bioenergi, miljøtiltak og kompetanseheving.

Aktuelle tiltak som er tilskuddsberettiget:

Skogkultur

Skogkulturtiltak legger grunnlaget for den "nye" skogen.  Et godt grunnlag i starten og tidlig i "den nye skogens" liv gir et godt grunnlag for den totale verdiproduksjonen:

  • forhåndsrydding av areal som skal forynges
  • markberedning
  • planting
  • rydding av ungskogfelt
  • avstandsregulering av ungskogfelt
  • stammekvisting

Ved ønske om planting av utenlandske treslag må det på forhånd søkes godkjenning.

Tynning

Tynning gir en de beste trærne bedre plass, slik at disse kan utvikle seg enda bedre.  De trærne som taes ut er ofte i ferd med å tape konkurransen om lys/næring, dvs. små trær eller trær som er skadet.  Det er også en fordel å ta ut trær med betydelig virkesfeil.  Tynningen gir skogeieren en inntekt ved salg av det trevirke som tynnes ut. 

Tilskudd for tynning blir gitt pr dekar.

Vegbygging

Skogsvegnettet i Målselv er lite utbygd i forhold til andre deler av landet og ikke minst utlandet.  Vegnettet skal gjøre arealene letter tilgjengelig og er viktig for alle tiltak i forbindelse med skogbruk.  Et godt vegnett gir enda bedre mulighet til å ivareta miljøhensyn og er positivt for "livet" på bygda.  All nybygg av skogsveger skal godkjennes i henhold til forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål.  Vegene må holde krav i henhold til normaler for landbruksveger.

Skogbrukskurs

Kommunen kan arrangere kurs igjennom serien "Aktiv skogbruk".  Dette er praktiske kurs med forskjellige tema innen skogbruk.  Eksempelvis kan nevnes planting, rydding, tynning, produksjon av ved, stell og vedlikehold av motorsag, hogstteknikk osv.  Det kan gies tilskudd til slike kurs, satsen vil variere etter hvor lange og omfattende kurset er og hvor mange deltakere som gjennomfører kurset.  Det er lagt vekt på at kursene skal være praktiske.