Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - Melding om oppstart og høring av planprogram

Målselv kommune melder med dette oppstart av arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032.

Plan- og næringsutvalget fattet i møte 9.3.21, sak 52/21, følgende vedtak:

  1. Plan- og næringsutvalget melder oppstart på Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12
  2. Forslag til planprogram legges ut til offentlig høring og ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsverktøy som gir overordna mål og føringer for utviklinga av kommunen som organisasjon og samfunn. Planprosessen starter ved at det meldes oppstart og at planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet viser temaer i planarbeidet og opplegg for medvirkning.

Planprogrammet legges ut til offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Høringsfristen settes til 3.5.2021. Skriftlig svar sendes Målselv kommune på postmottak@malselv.kommune.no eller på Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen.

Kommunens kontaktperson er plansjef May Britt Fredheim som kan kontaktes på may.fredheim@malselv.kommune.no eller tlf. 467 41 922.

Utkast til planprogrammet kan du lese her

Adresselisten finner du her

Høringsbrevet finner du her

Særutskrifta finner du her

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026 ble vedtatt i Kommunestyret 11. juni i sak 57/2015.

Her  finner du kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026.

Her finner du kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 med faktagrunnlag.

Kommuneplanens arealdel 2012-2025

Kommunestyret i Målselv vedtok i sak 120/2012, den 13.12.2012, Kommuneplanens arealdel for Målselv kommune 2012-2025.

Formålet med planen er å skap levende bygder med et attraktivt landbruk. Dette krever livskraftige lokalsamfunn med tilbud om lokale tjenester. Å ivareta det spredte bosettingsmønsteret med sin senterstruktur er et overordnet mål samtidig som regionsenter Bardufoss skal styrkes til gode for hele kommunen.

Her finner du plankartet.

Her finner du planbestemmelsene.

Her finner du planbeskrivelsen.