Kommuneplanens arealdel 2025-2037 - referat fra folkemøter

I uke 41 og 42 ble det gjennomført folkemøter på fem ulike plasser i kommunen. Formålet med folkemøtene er først og fremst å få innspill til arealplanen kommuneplanens arealdel 2025-2036, men også for å informere om planprosessen. Interkommunalt plankontor hadde ansvar for gjennomføring av møtene. 

 
 
 
 
 
 

Sted(dato) 

 
 
 
 
 

Deltakere 

 
 
 
 
 

Karlstad oppvekstsenteret (10.10) 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

Mellombygd kultur- og oppvekstsenteret (11.10) 

 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 

Olsborg skole (12.10) 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

Bardufoss ungdomsskole (16.10) 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

Bjøreng oppvekstsenter (19.10) 

 
 
 
 

25 

 

Fra kommunen deltok plansjef May Britt Fredheim og bolystgeneralen Jørn Fagervold-Uleberg, og fra interkommunalt plankontoret deltok Hamidullah Sharifi (praksisstudent), Kjersti Stenrød (planlegger), Therese Vik Rian (planlegger) og Marit Vorren (daglig leder). Vi var også svært fornøyd med at flere av de folkevalgte valgte å ta turen innom møtelokalene. 

Opplegget for folkemøtene var lagt opp over samme mal. Etter at plansjefen ønsket velkommen, ga plankontoret en kort presentasjon av planprosessen. Deretter ble de frammøtte bedt om å gi arealinnspill knyttet til satsningsområdene i kommuneplan samfunnsdel - bolyst (tema: bolig, fritid og næring) og samfunnssikkerhet.  

Vi opplevde at det var god stemning og stort engasjement blant de som hadde tatt turen innom de ulike folkemøtene. Kommunen ønsker å takke alle som bidro og for alle gode innspill.  

Presentasjoner og oppsummering fra møtene finner dere under:

Presentasjon fra plankontoret

Oppsummering Karlstad

Oppsummering Mellembygd

Oppsummering Nerbygda

Oppsummering Bardufoss

Oppsummering Øverbygd

Kommuneplanens arealdel 2025-2037 -Vedtak av planprogram

Plan-, miljø-  og næringsutvalget vedtok i møte 7. november 2023 planprogrammet for kommuneplanens arealdel  2025-2037. 

Planplanprogrammet legger rammene for arbeidet med kommuneplanens arealdel, og skal beskrive formålet med planen, planprosessen og opplegg for medvirkning og tema i planen.

Dokumentet kan du lese her. 

Saksframlegget og alle høringssvar kan du lese her ved å velge utvalg og møtedato.

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032

Kommunestyret vedtok i møte 09.11.2022, sak 104/2022, Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 

Kommuneplanens samfunnsdel finner du her

Kunnskapsgrunnlaget finner du her

Partsbrevet finner du her

Særutskrifta finner du her

 

Kommuneplanens arealdel 2012-2025

Kommunestyret i Målselv vedtok i sak 120/2012, den 13.12.2012, Kommuneplanens arealdel for Målselv kommune 2012-2025.

Formålet med planen er å skap levende bygder med et attraktivt landbruk. Dette krever livskraftige lokalsamfunn med tilbud om lokale tjenester. Å ivareta det spredte bosettingsmønsteret med sin senterstruktur er et overordnet mål samtidig som regionsenter Bardufoss skal styrkes til gode for hele kommunen.

Her finner du plankartet.

Her finner du planbestemmelsene.

Her finner du planbeskrivelsen.