Kommuneplanens arealdel 2025-2037 -Vedtak av planprogram

Plan-, miljø-  og næringsutvalget vedtok i møte 7. november 2023 planprogrammet for kommuneplanens arealdel  2025-2037. 

Planplanprogrammet legger rammene for arbeidet med kommuneplanens arealdel, og skal beskrive formålet med planen, planprosessen og opplegg for medvirkning og tema i planen.

Dokumentet kan du lese her. 

Saksframlegget og alle høringssvar kan du lese her ved å velge utvalg og møtedato.

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032

Kommunestyret vedtok i møte 09.11.2022, sak 104/2022, Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 

Kommuneplanens samfunnsdel finner du her

Kunnskapsgrunnlaget finner du her

Partsbrevet finner du her

Særutskrifta finner du her

 

Kommuneplanens arealdel 2012-2025

Kommunestyret i Målselv vedtok i sak 120/2012, den 13.12.2012, Kommuneplanens arealdel for Målselv kommune 2012-2025.

Formålet med planen er å skap levende bygder med et attraktivt landbruk. Dette krever livskraftige lokalsamfunn med tilbud om lokale tjenester. Å ivareta det spredte bosettingsmønsteret med sin senterstruktur er et overordnet mål samtidig som regionsenter Bardufoss skal styrkes til gode for hele kommunen.

Her finner du plankartet.

Her finner du planbestemmelsene.

Her finner du planbeskrivelsen.