Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud til eldre som ikke har helse-/omsorgstjenester fra kommunen fra før. Vi har valgt å tilby forebyggende hjemmebesøk til 77-åringene. Vi vet at 77-åringer stort sett er aktive og har ei relativt god helse. Likevel vet vi at det kan oppstå uforutsette hendelser. Vi ønsker at du skal være i forkant av dette.
 
Ved forebyggende hjemmebesøk kartlegges bl.a risikofaktorer, funksjonelt selvstendighetsnivå, trivsel, oppfattet helsetilstand og sosial støtte. Dette er indikatorer som sier noe om eldre sine muligheter til å bo lengre hjemme.
 
Formålet med hjemmebesøket er å tilrettelegge og støtte opp om en god alderdom i eget hjem så lenge som mulig. 
 
Vi ønsker derfor å bistå med:
• Informasjon, veiledning og råd som kan ha betydning for din helse og fremtidige bosituasjon.
• Informasjon om aktivitetstilbud og sosiale møteplasser for eldre i kommunen.
• Råd og veiledning om muligheter for tilrettelegging av bolig.
 
Samtalen vil dreie seg om hverdagen, trivsel, sosialt nettverk, boligsituasjonen, helse og funksjonsnivå eller andre emner du mener er relevant.
 
Tilbudet er frivillig og gratis. Besøket vil bli gjennomført av en fysioterapeut/ergoterapeut og en sykepleier som har taushetsplikt. Besøket kan vare inntil 1,5-2 timer.