Kommunestyret fattet følgende vedtak:

"Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Målselv kommunstyret planforslaget til Kystplan II for Midt- og Sør-Troms for eget sjøareal som består av:

  1.  Plankart for kommunens sjøareal, datert 6.9.2019
  2.  Planbestemmelser, datert 6.9.201
  3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 6.9.2019"

Formålet med planen er å ha et strategisk verktøy for langsiktig forvaltning av sjøarealer i tråd med prinsippene om bærekrafte utvikling.

Kystsoneplanen er juridisk bindende for fremtidig arealbruk innenfor planområdet. Planen er utarbeidet innterkommunalt, men hvert kommunestyret vedtar planen for sitt geografiske område.

Planen erstatter Kystplan Tromsøregionen, planident 19242014004.

Plankartet finner du her

Planbestemmelsene finner du her

Planbeskrivelsen finner du her

Planbeskrivelsen vedlegg I finner du her

Planbeskrivelsen vedlegg II finner du her

Planbeskrivelsen vedlegg III som omhandler Målselv finner du her

Planbeskrivelsen vedlegg IV finner du her

Særutskrift fra kommunestyrets behandling finner du her