I Målselv har vi alt fra stor bulkproduksjon av melk, kjøtt og potet til småskala produksjon av urter og bær samt økologisk produksjon.   I 2018 hadde Målselv 75 landbruksforetak med totalt 26 000 dekar jordbruksareal i drift.

Arbeidsoppgavene til kommunens landbruksforvaltning er i hovedsak tilknyttet forvaltning av landbrukets særlover, ulike tilskottsordninger og næringsutvikling. I tillegg har vi oppgaver innen miljø- og arealforvaltning og vi deltar aktivt i plan- og utvilkingsarbeidet i kommunen.

Kommunale tilskottsordninger:

* Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL

* Drenering av jordbruksjord

* Kommunalt næringsfond