Tekniske hjelpemidler - utlån

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Kommunen dekker utlån ved kortere behov. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis også av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk (over to år) sørger kommunen for at søknad sendes til NAV Hjelpemiddelsentral i Troms.

Målselv kommue har egne kontakter for syn og hørsel. Se kontaktinformasjon til høyre på skjermen.

Kriterier

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Lover

Utlån av hjelpemidler er en lovpålagt tjeneste.  Link til klovverket finner du til høyre på skjermen.

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Saksbehandlingstid

Kommunen/NAV Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klageadgang

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til NAV Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.