Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand er å yte hjelp og opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet. Dette kan for eksempel være hjelp til renhold av bolig, klesvask, innkjøp, tilrettelegging av måltider, hjelp til personlig hygiene og påkledning osv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for funksjonshemmede. Målgruppen er funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen). Den funksjonshemmede selv har en selvstendig rolle som arbeidsleder, og avgjør i stor grad selv hvordan og når hjelpen skal gis, innenfor fastsatte timerammer. Den personlige assistenten kan yte assistanse både innenfor praktiske og sosiale områder. Dette bidrar til at den funksjonshemmede kan ha en aktiv og meningsfyll tilværelse både i og utenfor hjemmet. Den funksjonshemmede får i mye større grad styre hverdagen sin selv.

Avlastning

Formålet med ordningen er å gi pårørende og andre med et særlig tyngende omsorgsarbeid mulighet til regelmessig fridtid og ferie. Avlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Kommunen benytter seg i stor grad av vanlige familier som avlastere. Kommunen har en kommunal avlastningsbolig på Andslimoen. Denne boligen er hovedsakelig knyttet til barn og unge med ulike funksjonshemninger.

Støttekontakt

Støttekontakt kan bli gitt til flere brukergrupper både på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.
Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfylt fritid. Oppgavene vil kunne innebære sosialt samvær og å følge vedkommende til ulike fritidsaktiviteter. Gjennom samvær og aktivitet kan en støttekontakt bidra til å øke et menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner, øke troen på seg selv og bli kjent med nye mennesker og miljøer.

Det er ingen egenandel knyttet til denne tjenesten.

Omsorgslønn

Hovedmålet med omsorgslønnsordningen er å støtte opp under og ta vare på den familiebaserte omsorgen, og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet. Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi de som utfører tyngende omsorgsarbeid full lønn for hver time de arbeider, men har som formål å gi godtgjøring til de som utfører pleie- og omsorgsarbeid for nærstående.

Omsorgslønn blir gitt til den som har omsorgsarbeid, ikke til den som trenger omsorg. Likevel regnes begge som parter i saken og har rett til å søke omsorgslønn og eventuelt klage på vedtak. Muligheten for å søke hjelpestønad etter Lov om folketrygd må benyttes først. Ordningen er lovfestet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6.

Søknadsskjema finner du under selvbetjening til høyre på skjermen (pleie- og omsorgstjenester - søknad).

Ledsagerbevis

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri avgang til offentlige kultur- og fritdsarrangement samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/ nyttiggjøre seg uten bistand.

Ordningen med ledsagerbevis skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed medvirke til økt livskvalitet for mennesker med funksjonshemming. Ordningen vil omfatte alle som har en funksjonshemming som vil vare minst 2-3 år. Ledsagerbeviset blir utstedt i den enkelte kommune, men er gyldig over hele landet på de stedene som aksepterer ordningen.

Søknadsskjema finner du under selvbetjening til høyre på skjermen (Ledsagerbevis - Søknad).

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Formålet med planen er først og fremst at tjenestemottakeren skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. En individuell plan vil gripe over alle tjenester, for eksempel skole, trygd, arbeid og ytelser en person med langvarige og sammensatte behov trenger for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv.

Det må fattes vedtak før arbeidet starter. Disse fattes av tjenesten for funksjonshemmede når det gjelder funksjonshemmede barn, unge og voksne opp til 67 år.

Søknadsskjema finner du under selvbetjening til høyre på skjermen (Individuell plan - Søknad).