Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kriseledelsen

Kriseledelsen består av følgende:

 • Kommunedirektør - leder
 • Ordfører
 • Informasjonsansvarlig / personal- og organisasjonssjef
 • Enhetsleder Familieenheten
 • Enhetsleder Teknisk
 • Brannsjef/Beredskapsansvarlig
 • Kommuneoverlege
 • Økonomisjef
 • Kommunalsjefer

Fullmakt for kriseledelsen ble vedtatt av kommunestyret 18.01.98, sak 52/98, med hjemmel i kommuneloven 13.

Kriseledelsen i Målselv kommune har i en krisesituasjon fullmakt til å nytte nødvendige økonomiske ressurser utover budsjett for å avverge eller avgrense skade. Ordfører skal orienteres.

Kriseledelsens oppgaver:

 • Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen
 • Ta avgjørelser om å sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier
 • Prioritere kommunens egne ressurser
 • Holde kontakt med rednings- og innsatsledelsen (brann, politi, redningssentral)
 • Utarbeide og sende ut informasjon via informasjonsstøttegruppen til egne ansatte, innbyggerne og media
 • Yte bistand til evakuering via støttegruppen for evakuering
 • På anmodning fra innsatsleder/politi ordne med innkvartering og forpleining av forulykkede og redningsmannskaper via støttegruppen for evakuering
 • Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp fra kommunens kriseteam
 • Sikre vann- og strømforsyning
 • Rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg
 • Gjennomføre rasjonering- og reguleringstiltak
 • Rydde et skadested og yte en innsats for å beskytte miljøet
 • Gjennomføre forebyggende tiltak mot egen virksomhet
 • Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen


Kriseledelsen i Målselv kommune består av:

Kommunedirektør (leder)Frode Skuggedal
OrdførerMartin Nymo
Brannsjef/beredskapsansvarligArnstein Smevik
Informasjonsansvarlig /
personal- og organisasjonssjef
Ann-Eva Hanssen
Kommunalsjef skole/barnehageHåvard Johnsen
Kommunalsjef helse og omsorgSiv-Hege Severi
Enhetsleder FamilieenhetenKristine Alice Lavik-Askim 
Kommunalsjef samfunnsutviklingLiv-Hege Seglsten
KommuneoverlegeVidar Bjørnås
ØkonomisjefLene Cecilie Lettrem

Ved en omfattende ulykke eller katastrofe er det ordfører og/eller rådmann som beslutter at kriseledelsen skal etableres i kommunen.