Informasjon etter prosjektgruppemøte 18.06.19

Prosjektgruppen anbefaler en strukturell endring etter forslag fra ansatte

21. og 22. mai var det prosessdager for ansatte, dette som en del av prosjektet for utredning av helse- og omsorg i Målselv kommune. Med stort engasjement ble dagens tjenester diskutert sammen med hvilke utfordringer de har innenfor kommunikasjon, kvalitet og flyt i dagens tjenester.

De ansatte kom med en rekke forslag til forbedringer, deriblant forebyggende hjemmebesøk, koordinert tildeling og EN hjemmetjeneste. Alle forslagene er diskutert i prosjektgruppen, men særlig forslaget om en ny organisering av hjemmetjenestene har blitt grundig vurdert.

Ulike alternativer knyttet til kommunens hjemmetjenester er diskutert, det har også omfattet miljøtjenestene og psykisk helsetjeneste.

Prosjektgruppen har lagt vekt på at en endring skal gi bedre og like tjenester og legge til rette for tverrfaglighet og sterke fagmiljøer. En enstemmig prosjektgruppe anbefaler en omorganisering/strukturell endring som samler de somatiske hjemmetjenestene (ikke miljøtjenesten og psykisk helsetjeneste) i kommunen under én enhetsleder og sykehjemmene under en annen enhetsleder. Dette vil erstatte dagens organisering i PRO Øvre og PRO nedre. Det forutsettes at åpen omsorg/hjemmetjenester skal ha to baser, en i Øverbygd og en på Andslimoen (i det nye sykehjemmet). Sykehjemmet i Øverbygd og nye Målselv Helsetun får også en felles enhetsleder.

Prosjektgruppen ser at en slik endring har både fordeler og ulemper. De er diskutert og vurdert. Prosjektgruppen vektlegger følgende argumentasjon for sitt valg:
EN felles hjemmetjeneste vil først og fremst gi en mer robust hjemmetjeneste for hele kommunen. Valget innebærer at organisasjonsstrukturen baserer seg på pasientgrupper og tjenestetilbud i større grad enn geografi.

Det ansees som viktig å bygge opp både kompetanse og kapasitet for hjemmetjenestene i kommunen for å møte fremtidens utfordringsbilde med flere brukere og færre omsorgsgivere. For en bærekraftig tjeneste i fremtiden, må kommunen bruke ressurser og kompetanse på en god måte.

Det må legges til rette for at kommunens innbyggere i fremtiden skal få gode og trygge tjenester i eget hjem. Innbyggerne skal også forvente at de får like tjenester uansett hvor i kommunen de bor.

Prosjektgruppen anbefaler derfor å jobbe for en mer helhetlig tjeneste, som gjenspeiles i organisasjonsstrukturen og som legger til rette for utvikling av tjenestene i samme retning. Anbefalingen sendes til Styringsgruppen (Formannskapet utvidet med HVO og HTV) for videre behandling. 

Status etter sommerferien

I uke 35 gjennomføres følgende aktiviteter i prosjektet:

  • Prosessdager for å utrede spørsmålet om legevakt og en analyse av legetjenestene. Det blir utarbeidet et eget notat med anbefalinger knyttet til organisering av legevakt.
  • Arbeidsgruppe 1 og 2 ser på organisering av turnus i de nye byggene. 
  • Det gjennomføres styringsgruppemøte som en del av formannskapsmøtet på onsdag.