Sidene omfatter blant annet statistikk, informasjon om temaer innenfor samfunnsmedisin og folkehelse, nyttige rapporter og aktuelle lover, forskrifter og veiledere. I tillegg finnes det lenker til skjemaer som kan brukes i forbindelse med melding av eller tilsyn med virksomheter (f.eks. solarium, frisør, bassengbad).

En oversikt som kommunen kan bruke som utgangspunkt for planlegging av konkrete oppgaver og fordeling av ansvar  finnes her:

Kommunens lovpålagte oppgaver innen samfunnsmedisin og folkehelse PDF document ODT document

Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.
Kilde: Folkehelseloven

Samfunnsmedisin omfatter den delen av medisinen som er opptatt av og rettet mot helsetilstanden i hele eller grupper av befolkningen, livsmiljøet og samfunnsforholdene befolkningen lever i. I tillegg omfatter den hvordan tiltak iverksatt av helsetjenesten og andre, imøtekommer behov og fungerer når det gjelder bedring av folkehelsen.

 

De samfunnsmedisinske arbeidsmetodene består i:Samfunnsmedisin og folkehelse

  • kartlegging, overvåking og analyse av helsetilstanden i befolkningen og de faktorer (miljø, livsstil, arv) som kan påvirke den positivt eller negativt

  • utvikling av metoder og tiltak i helsevesenet og i andre samfunnssektorer som vil føre til bedring i folkehelsen

  • evaluering av ulike tiltak, hvori helseøkonomiske vurderinger (nytte/kostnad) vil være et viktig element

  • å være helsefaglig premissleverandør og rådgiver for overordnet administrativ og politisk myndighet og andre organer i og utenfor helsetjenesten

  • planlegging og evt. administrering av gjennomføringen av ulike tiltak

Kilde: NOU 18/1998 "Det er bruk for alle"

Kilde: Målselv kommune ved Kommuneoverlege ønsker å takke Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS)  ved Hege Lorentzen, koordinator i samfunnmedisin, for at vi har fått låne store deler av materialet på: http://www.nglms.no/