Hva er driveplikt?

Jordloven §§ 8 og 8a slår fast at all dyrket jord skal holdes i hevd. Det betyr at arealer som er dyrket skal vedlikeholdes og høstes. Driveplikten kan oppfylles ved at du driver jorda selv, eller at du leier den ut til en aktiv gårdbruker ved å inngå en leieavtale på minimum 10 år. En slik avtale svekker ikke dine rettigheter som eier. Uansett hvor lenge leieforholdet varer har du fortsatt full eiendomsrett.

Reglene om driveplikt gjelder for alle eiere av jordbruksareal, og varer gjennom hele eiertiden, fra du blir eier og til du overdrar eiendommen til noen andre.

Jordbruksareal er felles betegnelse på dyrket jord, jamfør NIBIO sin markslagsklassifikasjon, og gjelder fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Du kan på gårdskart hos NIBIO finne kart som viser din eiendom og markslag.  

 

 

 

Hvordan oppfylle driveplikten?

Du kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda i stedet for å drive den sjøl. Da må jorda leies bort i minst 10 år av gangen. Leier du bort jorda må avtalen om bortleie være skriftlig, og den kan ikke sies opp av deg uten at leier misligholder avtalen. Avtalen skal i tillegg føre til driftsmessige gode løsninger for leietaker. Av hensyn til klima og miljø oppfordres du til å inngå avtale med gårdbruker (foretak) der avstandene er kortest mulig.

I tillfelle om sameier(flere eiere) har hver enkelt sameier ansvar for at driveplikten overholdes. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gjennom sitt drivepliktsprosjekt - hvor Målselv kommune var en av pilotkommunene, utarbeidet skjema for leieavtale og skjema egenerklæring om driveplikt . Du kan og lese mer om driveplikten i brosjyren som er laget til prosjektet. Du kan og lese mer om temaet på landbruksdirektoratets nettside om driveplikt.

Fritak og brudd på driveplikt

For å få fritak for driveplikten, må du sende begrunnet søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig fritak. Det kan også stilles vilkår for fritaket. Er du ny eier av en landbrukseiendom, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort.

Følgende kriterier gjelder ved behandling av søknad om fritak:

  •          Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  •          Arealets størrelse  og avkastningsevne
  •          Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der eiendommen ligger
  •          Søkerens livssituasjon

Driveplikt og fritak for driveplikt er omhandlet i jordlova §§ 8 og 8a. Og dersom jordbruksareal ikke blir drevet, kan kommunen etter jordloven § 8 tredje ledd gi pålegg om å leie bort jord for en periode av inntil 10 år, at jorda skal plantes til med skog, eller at det skal gjennomføres tiltak av hensyn til kulturlandskapet.

Fylkesmannen kan etter jordloven § 20 pålegge tvangsgebyr dersom bestemmelsene i § 8 ikke overholdes.

 

 

Driveplikt og jordleie i Troms

Partnerskap landbruk i Troms ønsker å sette fokus på leiejord og oppfølging av driveplikt. Det har resultert i  Prosjektet driveplikt og jordleie i Troms (2018 - 2021)  som ble administert av daværende Fylkesmannen i Troms og Troms landbruksfaglie senter.

Prosjektet skulle følge de regionale strategiene på dette området. Hvor det i Regional plan for landbruk i Troms 2014 – 2025 kapittel 4.4.2 Jordvern framgår at et av målene er at Landbrukets ressursgrunnlag skal sikres for å utvikle et lønnsomt og bærekraftig jord- og skogbruk i fylket. Det vil si å ivareta dyrka jord gjennom å følge opp driveplikten med bortleie av areal. 

Fylkesmannen ønsket med dette prosjektet å sette fokus på jordvern og driveplikt som virkemidell. Hvor hovedmålet var å bidra til at mer jordbruksareal ble tatt i bruk av aktive landbruksforetak. Og at delmål var å utvikle verktøy som gir bedre rutiner og forutseting for og kunne følge opp driveplikten og jordvernet i kommunene. Det da de fleste kommuner mangler rutiner for oppfølging av driveplikten. Og at det i mange kommuner er behov for en innsats for å øke fokus på matjord og tilgang på jord. 

Selve prosjektet ble ledet av prosjektledr fra Troms landbruksfaglige senter.