Det psykososiale kriseteamet skal være en ressurs i tillegg til den bistanden som ytes gjennom det ordinære tjenesteapparatet. Sorg skal ikke behandles, men må gjennomleves. I denne prosessen er familie, venner og det øvrige sosiale nettverk det viktigste grunnlaget for at mennesker i kriser skal finne tilbake til et liv som etter hvert får tilbake sin mening. For noen mennesker som har opplevd spesielt sterke og dramatiske hendelser kan det være nødvendig med profesjonell krisehjelp.

Kriseteamet skal ikke erstatte den støtte og hjelp familie, venner og nærmiljø kan gi. Det må heller ikke ta fra individ, familie venner og nærmiljø det ansvar de har for seg selv, sine nærmeste og sitt miljø.

Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. Ved kriser hvor virksomhetens ordinære ressurser ikke strekker til, kan det hentes ressurser gjennom det tverrfaglige kriseteam som den foreliggende plan omhandler.

Plan for psykososialt kriseteam i Målselv kommune, finner du under vedlegg nederst på denne siden