Regjeringen vedtok i 2018 Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.  Forskriften gjelder for bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger og trår i kraft 01.01.2020. Unntatt fra forskriften er blandt annen fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet og driftsbygninger i landbruket (frem til 1. januar 2025).

Flere husstander har i dag gått bort fra oljefyring men har fremdeles en nedgravd tank på eiendommen. Selv om tanken er fyrt "tom" er det ofte flere liter med restolje igjen i tanken som utgjør en betydelig forurensningsfare. Ved en lekkasje er det eier av tanken som er ansvarlig for eventuelle skader lekkasjen medfører og bekostning av opprydningstiltak ved fourensning. 

Regelverk

Kommunestyret vedtok den 05.12.2018 lokal forskrift om nedgravde oljetanker for Målselv kommune. Forskriften fastsetter blant annet:

  • Forurensningsforskriftens kapittel 1 - tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker gjelder for hele målselv kommune. 
  • Forskriften gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse og for hele kommunen. Med nedgravd menes at tanken ligger slik at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. 
  • Plikt til periodiske tilstandskontroller eller automatisk lekkasjeovervåkning for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig og meldes inn til kommunen. 
  • Alle som har en nedgravd oljetank eller skal grave ned en oljetank skal gi skriftlig melding til kommunen.
  • Hvis en tank ikke lengre er i bruk skal det sendes en skriftlig melding til kommunen.

 

Her finner du Forurensningsforskriftens kapittel 1

Her finner du Lokal forskrift for nedgravde oljetanker for Målselv kommune

Nedgravde tanker som ikke er i bruk

  • Tanker som midlertidig tas ut av bruk skal tømmes for olje og sikres.
  • Tanker som permanent tas ut av bruk skal tømmes, rengjøres og graves opp. Tanken leveres deretter til godkjent mottak.

Når en tank er gravd opp og fjernet skal det sendes melding om dette til kommunen. Vedlagt meldingen legges kvitteringer fra entreprenør, godkjent deponi og bilder. Dokumentasjon registreres og legges i byggesaksmappen til den aktuelle eiendommen. 

 

Dersom særlige grunner vanskeliggjør oppgraving av en tank skal det sendes skriftlig søknad til kommunen om at tanken istedenfor rengjøres og fylles opp med rene masser som sand og grus. Særlige grunner kan være at det er bygd over tanken eller at det er ufremkommelig med graver/minigraver. Hvis det oppdages hull på tanken eller forurensning må tanken fjernes uansett. 

Søknad om tømming, rengjøring og gjenfylling sendes til kommunen med begrunnelse for hvorfor man ønsker å la tanken ligge. Det må vedlegges fotodokumentasjon og situasjonskart som viser hvor tanken ligger. Det kan også vedlegges annen relevant informasjon. 

 

Søknad med vedlegg og meldinger om tanker som er gravd opp sendes til postmottak@malselv.kommune.no

Søk støtte til fjerning av oljetank

Du kan søke støtte fra ENOVA i 2018 og 2019 dersom du fjerner oljetanken og samtidig går over til en varmeløsning som støttes.

Mer innformasjon kan finnes på Enovas sider eller på oljefri.no