Byggeprosjekt med krav til foretak

 1. Skriv ut kart i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak) og tegn byggetiltaket inn på kartet. Om det finnes en godkjent reguleringplan for din eiendom, så sjekk denne.
 2. Send ut nabovarsel. Naboliste kan bestilles hos byggesaksbehandler.

Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema via ByggSøk eller byggesaksblanketter . Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt blir sendt samlet til kommunen.

Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader, og send til kommunen:

 • Søknadsskjema (Elektronisk via ByggSøk eller papirblankett).
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsett situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt tegnet inn på kartet.
 • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Forhåndskonferanse

Etter plan- og bygningslova § 21-1 kan en be om en forhåndskonferanse med kommunen. Her har byggherre (tiltakshaver) og/eller ansvarlig søker møte med kommunen for å avklare forutsetningene for tiltaket, og rammene for den videre saksbehandlinga. Bestilling av forhåndkonferanse gjøres ved å ta kontakt med byggesaksbehandler.

Ferdigattest

Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Når tiltaket er ferdig utført, må en søke kommunen om å ta i bruk tiltaket. Når søknaden er godkjent, kan en ta i bruk tiltaket.

Når det gjenstår mindre arbeid på tiltaket, kan en søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må en oppgi hva som mangler, og frist for ferdigstilling. Kommunen kan skrive ut midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket.

Tiltak kan ikke bli tatt i bruk om en ikke har fått midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Ferdigattest blir ikke utstedt for tiltak omsøkt før 1. januar 1998.

Søknadsskjema for ferdigattest er skjemanummer 5167 her https://dibk.no/no/saksbehandling/byggsok/byggesaksblanketter/

Tidsfrister

Kommunen er forplikter til å gi svar på byggesøknaden din innen følgende frister:

 • Søknad uten ansvarsrett: 3 uker

Søknad om løyve til tiltak:

 • 3 uker dersom søknaden oppfyller vilkår etter § 21-7, 2. ledd. Om søknaden ikke oppfyller vilkår etter § 21-7, 2. ledd, er fristen 12 uker.

Ved søknad om dispensasjon er det saksbehandlingstid på:

 • 12 uker, etter plan- og bygningslova § 21-7, 4. ledd.