Vederlag regnes ut i fra 75 % av folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp på kr. 8 400,- pr år, og 85 % av inntekter som overstiger grunnbeløpet. Se rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vederlaget regnes etter at skatt og gjeldsrenter er trukket fra. Som inntekt regnes løpende pensjoner fra folketrygden, private pensjoner, renteinntekter m.m.  I Målselv kommune er oppholdsutgiftene pt. fastsatt til maks 62.000,- pr mnd.

Etter at skatteoppgjøret er klart vil det hvert år bli foretatt ei kontrollberegning for å se om det er betalt rett vederlag i forrige år. Se forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.