For skatteåret 2020 skrives det ut eiendomsskatt på følgende eiendommer

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3 bokstav a.

Lovendring fra 2020: Det er innført en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattesstakstene på 30 prosent for all bolig- og fritidseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra om med 2019 blir ansett som næringseiendom.

For skatteåret for 2020 er den alminnelige eiendomsskattetaksten i Målselv kommune fastsatt til 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2020 fastsatt til 5 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.

Takstvedtekter for eiendomsskatt i Målselv kommune vedtatt i kommunestyret 20.03.2019 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 10

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd, med forfall 20.mars, 20.juni, 20.september og 20 desember. Hyppigere fakturering er fremdeles under utredning.

Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 2017.

Følgende eiendommer er fritatt for eiendomsskatt i 2020:

  • Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat, esktl. § 7a.

  • Bygning som har historisk verdi og er fredet etter lov om kulturminner, esktl. § 7b.

  • Nyoppført bygning som benyttes til husvære – fritak inntil 5 år, esktl. § 7c.

  • Bygning og grunn i visse luter av kommunen, esktl. § 7d.

Skattesats, bunnfradrag og fritaksperiode fastsettes av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling hvert år.

Formannskapet har fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak eller reduksjon av eiendomsskatt. Dette reguleres av eiendomsskatteloven § 28 – det må foreligge «særlige grunner» og disse særlige grunnene må gjøre det «særs urimelig» om hele eiendomsskatten blir innkrevd.

Eier kan klage på taksten og utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.  Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 12.april hvert år.

Klagen sendes til:

Post: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen

E-post: eiendomsskatt@malselv.kommune.no

Vedtekter eiendomsskattetakst for Målselv kommune

Eiendomsskattetakstvedtekter for Målselv kommune ble vedtatt i kommunestyret den 20.03.19, i sak 28/2019

Eiendomsskattevedtekter for målselv kommune 2019. gjeldende fra 01.01.2019

 

Rammer og retningslinjer, vedtatt i sakkyndig nemnd 11.02.19

Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet, og danner grunnlag for all taksering som utførers i Målselv komune i perioden 2017-2027.

Her finner du rammer og retningslinjer

Informasjonsbrosjyre om eiendomskatt / klage på takst

Brosjyren forklarer skatteseddelen og klagereglene, mm. Denne ble produsert i forbindelse med retakseringen i 2017, dermed vil ikke promillesatser og frister være gjeldende lengre.

Her finner du brosjyren

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Kommunen har samlet noen av de mest stilte spørsmål og svar angående eiendomsskatten.

Jeg vet ikke om det er noe å klage på, jeg skjønner ingenting".

Ta deg god tid å les igjennom brosjyren, den kan veilede deg med informasjon om hvordan man skal lese skatteseddelen. Les også dokumentet «Godkjent Rammer og retningslinjer» på hjemmesiden til kommunen.

Er du fremdeles i tvil kan du ringe eiendomsskattekontoret på telefon 465 02 157 og 465 02 158 mellom 09:00-15:00 og få veiledning til hvordan man leser skatteseddelen.

Klager tas ikke imot på telefon.

Hva er en reell klage på taksten?

En reell klage på taksten en klage på en eller flere deler som innvirker på taksten. Eksempler på dette kan være:

  • Areal (BRA, alt areal innenfor ytterveggene.)
  • Etasjetype (Eks. hovedetasje 2, loft, kjeller osv.)
  • Korreksjoner (Eks. Garasje i underetasje osv.)
  • Vurderingsfaktor Indre/Ytre (Alder på bygg, standard/kvalitet, over 500m fra helårsbrøytet veg osv.)

Les dokumentet «Godkjent Rammer og retningslinjer» før du formulerer klagen din.

Er det «Verdiberegningen» eller «Matrikkelbidrag til takst» som gjenspeiler taksten?

Nei. Taksten finner man nederst på skjemaet «detaljert grunnlag for takst og skatt» («skatteseddelen») under «opplysninger – eiendomsskatt», etter «Sakkyndig nemnds vedtak om takst».

Finnes det noe dokument som viser til grunnlagene takstene baserer seg på?

Ja. Dokumentet «Godkjent Rammer og retningslinjer». Her finner man bl.a. kvadratmeterpriser, sonefaktorene og vurderingsfaktorene med mer.

Hva er bruksareal?

BRA: Dette omfatter alt areal innenfor yttervegg (inkl. boder, trapperom og andre rom som ikke er p-rom).

P-ROM: Dette er bruksareal av primærdelen. P-rom måles på innsiden av omsluttende vegger for primærdelen.

Eksempler på P-ROM; Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

S-ROM: Det resterende areal kalles sekundærrom (S-rom)

Eksempler på S-ROM; matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet).

Hvor kommer kvadratmeterprisene fra?

Omsetningsverdier fra perioden 2014-2016 er hentet fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Sakkyndig nemnd har vedtatt kvadratmeterpris ut fra dette tallmaterialet. Eiendomsskatteloven § 8A-2 regulerer takstnivået, men nemnda vil i de fleste tilfeller velge en litt forsiktig tilnærming.

«Hvorfor har jeg fått en takst på hytta? Jeg eier ikke den, det er det de som fikk bygge på min eiendom som eier».

Det er eiendommen som skal verdi-fastsettes ved takst. Eiendommen består av tomt med tilhørende bygningsmasse, og hjemmelshaver (tinglyst eier) står økonomisk ansvarlig for alle heftelser. Henviser til informasjonsbrosjyre nr.2 , side 2 for utfyllende forklaring.

Eiendomsskatt på gårdsbruk

Boligdelen av landbrukseiendom 

2.4.1 Våningshus

Det er på det rene at boligdelen av landbrukseiendom er skattepliktig. Når det gjelder våningshus fremgår dette av forarbeidene til den tidligere eiendomsskatteloven § 7 bokstav e, se Ot.prp. nr 44 (1974-75) s. 13, hvor det heter:

”Det er ellers føresetnaden at kommunestyret skal kunna gjera vedtak om fritak for eigedomsskatt med heimel i bokstav d (feilskrift for e?) i denne paragrafen for eigedomar som vert nytta til jord- eller skogbruk, bortsett frå våningshus med høveleg tuft og område som går inn under vedteken reguleringsplan.”

Våningshuset med passende tomt skal altså alltid beskattes. Det er ikke fastsatt noe nærmere om hva som skal betraktes som en passende tomt. Vi har inntrykk av at mange kommuner tar utgangspunkt i at 1 – 1,5 mål er passende tomt. I mangel av andre holdepunkter kan det ikke være noe i veien for at kommunene benytter dette som en ”tommelfingerregel”. Konkrete forhold kan imidlertid tilsi at den passende tomten er større eller mindre enn dette. Et eksempel kan være hvis det er et større hage/park rundt våningshuset.

2.4.2 Kårbolig, annen bolig og hytter

Avgrensningen av jordbruksfritaket mot våningshus har ført til spørsmål om hvordan det forholder seg med kårboliger, andre boliger og hytter på jordbrukseiendommen. Finansdepartementet har i brev av 12.6.2007 uttalt at

”Begrunnelsen for avgrensningen av jordbruksfritaket mot våningshus, er at boliger bør skattlegges uten hensyn til om bolighuset ligger fritt i kommunen eller om det er knyttet til en landbrukseiendom. Dette argumentet vil etter departementets mening også gjøre seg gjeldende i forhold til andre boligeiendommer på en landbrukseiendom, som for eksempel kårboliger og utleiehytter.”

Det riktige vil altså være at alle boliger og hytter, herunder utleiehytter, blir beskattet.

Dersom eiendommen har seter som i hovedsak brukes som fritidseiendom, må denne også tas med i eiendomskattegrunnlaget.

Kan jeg/vi få hel eller delvis fritak/reduksjon

Formannskapet har fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak eller reduksjon av eiendsomsskatt. Eiensomsskatteloven § 7

Det kan søkes fritak/reduksjon dersom det foreligger særlige grunner, og det er særs urimelig at hele eiendomsskatten blir innkrevd . Eidndomsskatteloven  28

Fritak/reduksjon innrømmes etter søknad.

 

 

 

 

På kommunekart.com finner du mer informasjon om din eiendom og bygninger

Her finner du en enkel brukerveiledning i å bruke kommunekart.com. Dette er en kommunal løsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.

Skattelister 2020 til offentlig ettersyn

Eiendomsskattetakstlistene for 2020 legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset og på hjemmesiden.

Skatteliste fullt fritak §5 og 7 - 2020

Skatteliste ingen eller delvis fritak - 2020

Oversikt over takstnemnd og klagenemnd for eiendomsskatt

Følgende ble valgt til Eiendomsskatt – Takstnemnd for perioden 2019 – 2023:
Medlemmer                                      Varamedlemmer

Ove Berg                                           Espen Rydeng

Britt Andreassen                                Kirsten Fosli

Edgar Andersen                                Siri Sandbakken

Leder: Edgar Andersen
Nestleder:  Britt Andreassen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende velges til Eiendomsskatt – Klagenemnd for perioden 2019 – 2023:

Medlemmer                                     Varamedlemmer

Vidar Fagerli                                    Hans Fjeldstad

Kjetil Strokkenes                             Trine Stenersen

Kathrine Midtbø                               Gunnar Olsen Skårn   

Leder: Kjetil Strokkenes
Nestleder: Kathrine Midtbø