Feierbesøket

Feieren vil gi kontakt før han kommer. Eier av boligen skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til pipen på taket. Det betyr at stigen må settes opp langs husveggen og takstige må være fast montert på taket. Bøylestige er ikke godkjent. Piper som er høyere enn 1,2 m må i tillegg ha feiebru.

Dersom det ikke er klargjort for feiing, vil feiing ikke bli utført. Ny feiing kan ikke påregnes før neste runde dersom det ikke blir gjort ny avtale mens feieren er i området. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig.

Tilsyn

I tillegg til feiing utfører også feier tilsyn på fyringsanlegg. Dette uavhengig av feiing. Dersom det blir funnet avvik og anmerkninger, vil dette bli meddelt eier snarest. Det kan komme pålegg om utbedring. Feier ser også på brannsikkerheten i boligen. Dette omfatter blant annet antall og plassering av røykvarslere, samt sjekk av slokkemiddel og rømningsveier.

Husk at dersom du er ufaglært og selv ønsker å mure, sette inn ovn eller liknende, skal kommunen ha beskjed og feieren kan utstede kontrollerklæring av nyinnstallasjon (betalingstjeneste). Dersom fagfolk som kan dokumentere sine kvalifikasjoner gjør jobben, er det ikke nødvendig med kontroll fra feieren.

Andre tjenester levert av feier

  • Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon
  • Informasjon om brannvern og bruk av fyringsanlegg
  • Saksbehandling av oppføring/endring av fyringsanlegg (betalingstjeneste)

Forebygging

Et stort antall branner oppstår på grunn av feil bruk, uhell, monteringsfeil og uaktsomhet i forbindelse med fyringsanlegg.

For å unngå problemer kan disse rådene være lure å følge:

1. Bruk tørr ved som brenner godt
2. Fyr med god trekk og lite brensel
3. Unngå rundfyring
4. Unngå å fyre hardt i flere ildsteder tilkoblet samme pipe
5. Husk gnistfanger i peisen

Bruk aldri bensin, parafin, eller annen brannfarlig væske til opptenning!

Endring av ildsted

Installering av nytt ildsted, samt endring og reparasjon av eksisterende ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt, jf. byggesaksforskriften § 4-1 bokstav b) nr. 3. Det er altså ikke lenger nødvendig med kvalifisert kontroll av ildsteder etter plan- og bygningslovgivningen. Det foreligger imidlertid meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting mm, jf. FOBTOT § 7-2.

Til orientering er oppføring av skorstein søknadspliktig.

Monteringen av ildsted bør utføres av fagmann som kan skrive en kontrollerklæring til huseier. Dersom huseier selv utfører arbeidet kreves det uavhengig kontroll fra kvalifisert kontrollør. Det er huseiers plikt å påse at denne ordningen overholdes.